Doporučené použití pro klinické účely:

Screening

Význam screeningu karcinomu prostaty u asymptomatických mužů je diskutabilní, ale  je vhodné  jej provádět u starších mužů se symptomy poruch močového traktu, event. u mužů s rodinnou zátěží tohoto onemocnění. Zvýšení PSA o více než 0,75 mg/l  ročně ve třech po sobě jdoucích vyšetřeních znamená 90 % pravděpodobnost karcinomu prostaty. Hodnoty PSA nad 80 mg/l bývají projevem kostních metastáz.

Potvrzení stadia choroby

Zvýšené hodnoty se objevují u 95 % metastatických nádorů, 82 % stadií III nebo IV. Není pravděpodobné metastazování do kostí při hodnotě PSA nižší než 20 mg/l.

Monitorování průběhu onemocnění

Hlavní význam určování hladin PSA spočívá v systematickém sledování pacientů v průběhu léčby a v remisi onemocnění. Změny hladiny PSA jsou citlivým ukazatelem odpovědi maligních prostatických tkání na aktinoterapii, chemoterapii a hormonální léčbu. Hodnoty po úspěšné léčbě klesají k normě do 3 týdnů. Velikost poklesu PSA po úspěšné hormonální terapii je v korelaci s délkou přežití. Opětné zvyšování hladiny PSA signalizuje recidivu onemocnění, především vznik kostních metastáz a předchází o několik měsíců klinické symptomy. U pacientů s radikální prostatektomií je normalizace hladin ukazatelem kompletního odstranění prostatických tkání, přetrvávající zvýšené koncentrace znamenají buď přítomnost zbytkové choroby či lokální návrat.

 

 

Volná frakce PSA (fPSA)

Stanovení volné frakce PSA je určeno k použití v kombinaci se stanovením celkového PSA ke zjištění hmotnostního podílu volného PSA u mužů ve věku 50 let nebo starších s celkovou hodnotou PSA mezi 4 a 10 mg/l bez suspektního nálezu karcinomu při palpaci prostaty per rectum.

Poměr volného a celkového PSA (F/T PSA)

Poměr volného a celkového PSA má význam především pro diferenciální diagnostiku benigních a maligních postižení prostaty, hlavně při hodnotách celkového PSA v rozmezí 4–10 mg/l.  U benigních hyperplazií je hmotnostní podíl  vyšší než 0.20, u maligního nádoru <0.15, hraniční hodnoty jsou 0.15 – 0.20. Možnost rozlišení těchto dvou stavů může výrazně snížit počet nutných biopsií pro potvrzení typu choroby.

Zatímco celkový PSA se zvyšujícím se věkem mírně stoupá, poměr volného a celkového PSA se jeví být na věku nezávislý.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity PSA v séru

Z nemaligních onemocnění je zvýšení pozorováno u hyperplasie prostaty nebo prostatitidy. Obvykle hodnoty nepřesahují hranici 10 mg/l.

Sérový PSA vzrůstá nad diskriminační hranici po ejakulaci, po digitálním vyšetření per rectum nebo po transrektální ultrasonografii a eventuelně cystoskopii, podobně i po mechanickém dráždění prostaty (např. po jízdě na kole atd.). Výraznější a déle trvající zvýšení PSA (až do 20 dní) lze pozorovat po biopsii prostaty či po transuretrální resekci.

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi