PouŇĺit√≠ pro klinick√© √ļńćely:OSN-E

Tyroxin je hormon produkovan√Ĺ Ň°t√≠tnou Ňĺl√°zou, jedn√° o prekurzor biologicky aktivn√≠ho T3. Sledov√°n√≠ hladiny je v√Ĺznamn√© u pacientŇĮ s hypertyre√≥zou nebo hypofunkc√≠ Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy a jejich n√°slednou terapi√≠. ¬†OSN-SMonitorace voln√©ho T4 je jedn√≠m ze z√°kladn√≠ch ukazatelŇĮ spr√°vn√© funkce Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy. V pŇô√≠padńõ poruchy Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy u pacientŇĮ na substituńćn√≠ terapii je ukazatelem adekv√°tnosti terapeutick√© d√°vky tyroxinu pŇôi hypofunkci nebo tyreostatik u toxick√Ĺch tyreoditid.

Hladiny voln√©ho tyroxinu tedy odr√°Ňĺej√≠ skuteńćn√Ĺ stav Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy a jeho koncentrace se zvyŇ°uje pouze u pacientŇĮ s centr√°ln√≠m nebo perifern√≠m hypertyreoidismem nebo po l√©ńćbńõ tyroxinem. N√≠zk√© hladiny se pak nach√°zej√≠ u pacientŇĮ s centr√°ln√≠m nebo perifern√≠m hypotyreoidismem.

OSN-SFyziologick√° variabilitaOSN-E

Koncentrace voln√©ho hormonu je prakticky nez√°visl√° na zmńõn√°ch hladin vazebn√Ĺch proteinŇĮ. Koncentrace voln√©ho T4 zŇĮst√°v√° v mez√≠ch i kdyŇĺ koncentrace TBG vzroste, napŇô. v tńõhotenstv√≠, pŇôi or√°ln√≠m pŇô√≠jmu antikoncepńćn√≠ch nebo jin√Ĺch estrogenn√≠ch pŇô√≠pravkŇĮ, nemńõn√≠ se ani pŇôi poklesu koncentrace TBG u nefrotoxick√©ho syndromu, pŇôi z√°vaŇĺn√Ĺch jatern√≠ch poruch√°ch, androgenn√≠ terapii nebo pŇôi pŇô√≠jmu l√©kŇĮ, jejichŇĺ chemick√° struktura je podobn√° tyroxinu.

V tńõhotenstv√≠ se u matek T4 zvyŇ°uje o 40-60% od 11. aŇĺ 12. gestańćn√≠ho t√Ĺdne pŇôedevŇ°√≠m pro n√°rŇĮst TBG, z√°roveŇą prŇĮbńõŇĺnńõ kles√° fT4 aŇĺ hodnoty kolem 5 ng/l (6,4 pmol/l).

 

OSN-SPŇô√≠m√© n√°sledky abnorm√°ln√≠ch koncentrac√≠OSN-E

Thyroid√°ln√≠ dysfunkce lze rozdńõlit na nńõkolik typŇĮ:

-fyziologick√© zmńõny, adaptańćn√≠ stavy na v√Ĺvojov√° st√°dia Ňĺivota (dńõtstv√≠, st√°Ňô√≠) nebo tńõhotenstv√≠

-adaptivn√≠ funkńćn√≠ zmńõny jako odpovńõńŹ na nethyroid√°ln√≠ onemocnńõn√≠, jedn√° se o poruchy hypothalamopituit√°rn√≠ osy, syst√©mov√° onemocnńõn√≠, alterace hladin u neuropsychiatrick√Ĺch pacientŇĮ, ren√°ln√≠ch selh√°n√≠, dialyzovan√Ĺch, akutn√≠ch hepatitid, cirh√≥z, progresivn√≠ syst√©mov√© skler√≥ze, pituit√°rn√≠ch adenomŇĮ

-prim√°rn√≠ thyroid√°ln√≠ poruchy vedouc√≠ k nadprodukci nebo sn√≠Ňĺen√© funkci Ňĺl√°zy, napŇô. kongenit√°ln√≠ hypotyre√≥za, euthyroidn√≠ struma, Gravesova (Basedova) choroba, autoimunitn√≠ thyroid√°ln√≠ nodul√≥za, hypothyreoidismus a autoimunitn√≠ thyreoiditida

-onemocnńõn√≠ charakterizovan√° norm√°ln√≠ hladinou T4, ale n√≠zkou ńći naopka vysokou hodnotou T3, napŇô. poruchy konverze T4 na T3 ve tk√°n√≠ch= syndrom n√≠zk√©ho T3, nebo naopak pŇôi norm√°ln√≠ nebo m√≠rnńõ sn√≠Ňĺen√© hladinńõ T4 lze nal√©zt zv√ĹŇ°enou hladinu T3, vńõtŇ°inou n√°sledkem hyperthyreoidismu, pŇôi pŇôetrv√°vaj√≠c√≠ excitovan√© dejodaci ve tk√°n√≠ch = hyperkonverzn√≠ hyperthyreoidismus

Graves-Basedova choroba

Gravesova (Basedova) choroba je autoimunitn√≠ onemocnńõn√≠ spojen√© s hypertyre√≥zou, vznikem dif√ļzn√≠ strumy a dalŇ°√≠mi extrathyroid√°ln√≠mi projevy jako je exoftalmus, pretibi√°ln√≠ myxed√©m, tachykardie a dalŇ°√≠. Exacerbace je u jedincŇĮ kavkazsk√©ho typu s HLA B8, HLA DR3, HLA DQA1 s velk√Ĺm pod√≠lem imunologick√Ĺch a environment√°ln√≠ch faktorŇĮ. Onemocnńõn√≠ je spuŇ°tńõno IgG autoprotil√°tkovou reakc√≠ nam√≠Ňôenou proti TSH receptorŇĮm, v√°zaj√≠c√≠ se na jin√© epitopy neŇĺ hormon. Interakce vede k vychyt√°n√≠ jodu z obńõhu, rŇĮst Ňĺl√°zy a nadmńõrn√© sekreci jejich hormonŇĮ. Klasick√Ĺm laboratorn√≠m n√°lezem je nemńõŇôiteln√© TSH (nezvyŇ°uje ani stimulańćn√≠ test s TRH) a vysok√© T4, T3 koncentrace.

Hashimotova thyroiditida

Thyroiditida se strumou a hypofunkc√≠ je oznańćov√°na jako Hashimotova. Jedn√° se o skupinu z√°nńõtliv√Ĺch onemocnńõn√≠ od m√≠rn√Ĺch infiltrac√≠ leukocyty aŇĺ po z√°vaŇĺn√© destruktivn√≠ formy s likvidac√≠ tk√°nńõ Ň°Ňĺ (Ň°t√≠tn√° Ňĺl√°za) nejńćastńõji u Ňĺen mezi 30 aŇĺ 40 lety. N√°rŇĮst tk√°nńõ Ň°Ňĺ a vznik strumy je vyvol√°n infiltrac√≠ tk√°nńõ lymfocyty, T buŇąkami zprostŇôedkovanou destrukc√≠ folikulŇĮ, zv√ĹŇ°en√≠m plazmatick√© hladiny TSH s kompenzac√≠ (sn√≠Ňĺen√≠m) thyroid√°ln√≠mi hormony (subklinick√° hypotyre√≥za), stimuluj√≠c√≠mi protil√°tkami proti Ň°Ňĺ a protil√°tkami charakteru rŇĮstov√©ho hormonu, kter√© pŇĮsob√≠ na zbyl√© thyreocyty. V koneńćn√© f√°zi z√°nńõt vede k termin√°ln√≠ destrukci Ň°Ňĺ s klinickou manifestac√≠ hypotyre√≥zy. 90% jedincŇĮ s Hashimotovou thyreoditidou produkuje protil√°tky proti TPO (tyreoperoxid√°ze) a v menŇ°√≠ m√≠Ňôe i proti TBG (tyreoglobulinu).

Kongenitální hypotyreóza

Jedn√° se o vrozen√Ĺ deficit funkce Ň°Ňĺ, ńćasto asociov√°n s diabetem mellitus I. typu. Kongenit√°ln√≠ hypotyre√≥za je druh√© nejńćastńõjŇ°√≠ vrozen√© endokrinn√≠ onemocnńõn√≠. ProtoŇĺe novorozenci vyŇĺaduj√≠ bezprostŇôedn√≠ suplementace levotyroxinem je nezbytn√© diagn√≥zu stanovit v prvn√≠ch dnech po narozen√≠. V 90% je onemocnńõn√≠ vyvol√°no v√Ĺvojov√Ĺmi deformacemi Ň°Ňĺ, v 40% z√°klad thyroid√°ln√≠ Ňĺl√°zy chyb√≠ nebo je posunut do faryngu, v ostatn√≠ch pŇô√≠padech je Ň°Ňĺ hypoplastick√°, poŇ°kozen√° autoimunitn√≠mi procesy nebo intrauterinn√≠ infekc√≠. Pro v√°Ňĺnost tohoto onemocnńõn√≠ patŇô√≠ stanovov√°n√≠ TSH do screeningov√Ĺch vyŇ°etŇôen√≠ plodu (Evropa, Japonsko, v USA a Kanadńõ stanovuj√≠ jako screeningov√Ĺ marker TT4). TSH koncentrace b√Ĺv√° nad 50 mIU/l, fT4 v minim√°ln√≠ch koncentrac√≠ch. Dle pŇô√≠ńćiny se dńõl√≠ na formu vrozenou permanentn√≠ prim√°rn√≠ z tyreoid√°ln√≠ch abnormalit (1.dysgeneze Ň°Ňĺ, 60%, 2.dyshormonogeneze, 35%= porucha TSH receptoru, porucha j√≥dov√©ho transportu, porucha tyreoid√°ln√≠ peroxid√°zy, porucha jodotyroninov√© dejod√°zy, porucha tyreoglobulinu, porucha konverse jodotyroninŇĮ) nebo extratyreoid√°ln√≠ch abnormalit ( hypothalamohypofyz√°rn√≠ poruchy, rezistence perifern√≠ch tk√°n√≠ k TSH). DalŇ°√≠m typem je forma vrozen√° tranzientn√≠ pŇôi tńõŇĺŇ°√≠m j√≥dov√©m deficitu matky v tńõhotenstv√≠, ale i znańćn√©m j√≥dov√©m nadbytku (pŇô. amiodaronov√° l√©ńćba) nebo na z√°kladńõ autoimunitn√≠ tyreopatie matky (transplacent√°rn√≠ pŇôechod mateŇôsk√Ĺch protil√°tek nebo v√Ĺznańćn√° antityreoid√°ln√≠ medikace matky (Carbimazol v√≠ce neŇĺ 3 tablety/den). Pokud nedojde k vńćasn√©mu z√°chytu rozv√≠j√≠ se u kojence klinick√© symptomy: v√Ĺrazn√Ĺ prolongovan√Ĺ ikterus, neuzavŇôen√° zadn√≠ fontanela u donoŇ°en√Ĺch, vyprazdŇąovac√≠ porucha, retardace psychosomatick√©ho v√Ĺvoje, retardace kostn√≠ho a zubn√≠ho zr√°n√≠ (porucha v√Ĺvoje jad√©rek kyńćeln√≠ch kloubŇĮ), poruchy somatick√©ho prosp√≠v√°n√≠ (rŇĮst, hmotnost), poruchy vyprazdŇąov√°n√≠, poruchy svalov√©ho tonu, hernie umbilik√°ln√≠, inguin√°ln√≠, makroglosie, mramorovan√° pros√°kl√° kŇĮŇĺe (myxed√©m), hypotermie, oligofrenie.

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorn√≠ medic√≠ny_2012

2.     Doporuńćen√≠ pro laboratorn√≠ diagnostiku funkńćn√≠ch a autoimunn√≠ch onemocnńõn√≠ Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy

AutoŇôi: doc. MUDr. ZdeŇąka Limanova, CSc. ‚Äď za ńĆES JEP, MUDr. Richard Pikner, Ph.D. ‚Äď za ńĆSKB JEP, Ing. Drahomira Springer, Ph.D. ‚Äď za ńĆSKB JEP, Klinick√° biochemie a metabolismus 1/2011