Použití pro klinické účely:

Sodíkové ionty jsou hlavními kationty extracelulární tekutiny a nejvyšší měrou přispívají k osmolalitě plazmy. Vylučování z těla se děje převážně ledvinami. Glomerulární filtrací se denně profiltruje přibližně 25 mol Na+, ale převážná část je zpětně resorbována, 60–70 % v proximálním tubulu, 25–30 % v Henleově kličce a asi 5 % v distálním tubulu. V definitivní moči zůstane asi 1 % z profiltrovaného množství.

Koncentrace natria v moči musí být vyhodnocována společně s hladinou natria v krvi. Koncentrace natria v moči mohou odrážet koncentrace v krvi a naopak.

Hodnoty Na+ v séru a v moči a denní bilance Na+ představují důležité ukazatele vodního a elektrolytového metabolismu. Jejich posuzování přispívá k diagnóze odchylek ve vodní, elektrolytové a acidobazické rovnováze, renálních chorob, hypertenze, endokrinních a dalších poruch. Poskytují důležité informace, na jejichž základě se rozhoduje o léčbě některých odchylek.

 

Koncentraci  Na+ v moči lze použít k výpočtu dalších parametrů:

-         Ztráty Na+ za 24 hodin (vyžaduje sběr moči po dobu 24 hodin).

-         Frakční exkrece Na+ (FE) představuje podíl z celkově profiltrovaného Na+, který je vyloučen močí. Výhodou tohoto parametru je, že stačí vyšetřit koncentraci Na+ a kreatininu v séru a v jednorázovém vzorku moči a odpadá celodenní sběr moči (více viz vyšetření frakční exkrece Na).

-         Hladina natria je často vyšetřována společně s ostatními elektrolyty a může být použita k výpočtu aniontového gapu, což umožňuje stanovit příčinu acidózy.

 

Bilance základních minerálů

Patří sem hlavně bilanční sledování iontů Na+ a K+..Je-li u pacienta sledována diuréza za 24 hodin, je možné sledovat i denní ztráty Na+ a K+ do moči. Za fyziologických okolností je odpad Na+ kolem 150 mmol za 24 hodin a je vždy vyšší než odpad K+. Je-li přívod Na+ nedostatečný, jeho vylučování močí může poklesnout až na hodnotu 10 mmol za den i nižší. Stejná situace však vzniká i za těžkých hyperkatabolických stavů, kdy je porušena funkce Na+/K+ dependentní ATPázy. Za těchto okolností dochází k retenci Na+ v organismu a ke zvýšeným ztrátám K+ do moči. Ztráty draslíku jsou ve stavu katabolismu velmi vysoké a s tímto faktem je zapotřebí počítat i při plánování arteficiální výživy a jejího iontového složení.

 

Snížená hladina natria v moči může poukazovat na dehydrataci, městnavé srdeční selhání, onemocnění jater nebo nefrotický syndrom.

Zvýšená hladina natria v moči může být způsobena užíváním diuretik nebo se vyskytuje u Addisonovy choroby.

 

Zdroj informací:

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.43.01 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/Start.htm