OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Marker renální funkce, míry hydratace a katabolismu proteinů. Stanovení bilance dusíku. Diferenciální diagnostika poruch vědomí.

Indikace vyšetření

1.     Diagnostika renálního selhání

-         Hladina urey v séru je dobrým ukazatelem glomerulární filtrace. Koncentrace stoupá při omezení filtrace pod 30 %, může být však také ovlivněna extrarenálními faktory. 

-         U prerenální i postrenální azotemie se koncentrace urey zvyšuje více než koncentrace kreatininu.

-         Stanovení koncentrace urey spolu s kreatininem se používá k monitorování hemodialýzy.

-         Vyšetření urey při posuzování renální funkce by mělo být vždy interpretováno spolu s koncentracemi kreatininu příp. cystatinu C s výpočtem glomerulární filtrace.

2.     Hodnocení stavu hydratace organismu

-         Při hypovolemii se snižuje prokrvení ledvin a tím klesá i filtrační tlak. Při dehydrataci dochází ke zvýšení koncentrace urey v séru rychleji než u koncentrace kreatininu.

3.     Marker katabolismu bílkovin a dusíkové bilance

-         Je-li při normální funkci ledvin zvýšený příjem bílkovin, dosahují koncentrace urey v séru až 17 mmol/l.

-         Závislost  i na endogenním katabolismu

-         Krvácení do GIT může způsobit izolovaný vzestup koncentrace urey (bez kreatininu).

-         Základem pro hodnocení je doplnění vyšetření 24h odpadu urey močí

 

Zvýšená koncentrace urey v séru

Příčinou zvýšení sérové koncentrace močoviny může být nadměrná tvorba nebo porucha jejího vy­lučování ledvinami; někdy se mohou obě tyto pří­činy kombinovat.

 

Zvýšená tvorba močoviny

Zvýšená tvorba močoviny může mít následující příčiny:

nadměrný přívod bílkovin v potravě;

zvýšený katabolismus (sepse, horečka, generali­zované zhoubné novotvary, pooperační stavy ap. );

zvýšená produkce glukokortikoidů (Cushingův syndrom) nebo terapeutické podávání velkých dávek

steroidních hormonů;

masívní krvácení do gastrointestinálního ústrojí;

intenzívní trénink sportovců - kromě zvýšeného obratu aminokyselin ve svalech se uplatní i po­rucha exkrece močoviny při hypoperfúzi kůry ledvin a při zvýšeném příjmu bílkovin i odbourávání aminokyselin z potravy.

V uvedených případech nacházíme hladinu močo­viny lehce zvýšenou, obvykle ne vyšší než 12 až 15 mmol/l.

 

Nedostatečné renální vylučování močoviny

Může být způsobeno

funkčním selháním ledvin při hypoperfúzi kůry ledvin, např, při šoku, ale i při kardiální insufi­cienci nebo větší dehydrataci;

renálním selháním daném anatomickými změ­nami při glomerulonefritidě, intersticiální nefri­tidě, polycystických ledvinách, diabetické glo­meruloskleróze, amyloidóze ledvin, dále půso­bením nefrotoxických jedů včetně vedlejšího účinku četných léků ap.;

obstrukční uropatií při bloku odtoku močí; ten může být i jednostranný s druhostrannou reflex­ní anurií;

komplikací jaterního selhání (hepatorenální syndrom);

poškozením ledvin při masívní hemolýze (he­molyticko-uremický syndrom).

V uvedených případech může růst koncentra­ce močoviny až na desítky mmol/I (dokonce 80 mmol/l i více); hodnoty nad 30 mmol/l jsou po­važovány za indikaci k léčbě hemodialýzou. U funkčního selhání ledvin je výraznější vzestup koncentrace močoviny než kreatininu: příčinou je snížená glomerulární filtrace při hypoperfúzi kůry a současně vystupňovaná tubulární resorpce vody, aby byl zachován cirkulující objem krve; spolu s vodou se vstřebává i močovina.

 

-         zvýšené odbourávání proteinů (exogenních nebo endogenních) - hladovění, infekce, horečka, krvácení do trávicího ústrojí, sepse, pooperační stavy, rozsáhlé pohmožděniny, transfúzní příhody, generalizované zhoubné novotvary, podávání kortikoidů

-         akutní ledvinová nedostatečnost různé etiologie

-         chronické renální onemocnění 

-         obstrukce močových cest, např. nádorem

-         snížení prokrvení ledvin pro hypovolemii (př. dehydratace, srdeční nedostatečnost)

-         zvýšený exogenní přívod bílkovin (>2,5 g bílkovin/kg tělesné  hmotnosti) - mírné zvýšení koncentrace

 

 

Snížená koncentrace urey v séru (nalézána méně často než její zvýšení)

-         porucha syntézy urey (snížený příjem bílkovin potravou, deficit enzymů ureosyntetického cyklu, terminální stadium onemocnění jater, anabolické stavy, fyziologicky u dětí)

-         zvýšené ztráty močí (fyziologicky v těho­tenství  jako následek zvýšené glomerulární filtra­ce) i pozitivní dusíková bilance při výstavbě bíl­kovin plodu)

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. přepracované vydání, Galén, 2006, ISBN 80-7262-324-9