Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Co si představit pojmem „Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví“?

Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví znamenají poskytování takové péče, která nejen uspokojí, ale i předčí očekávání pacientů.  Systém kvality a bezpečí ve zdravotnictví je vše, co je prováděno při poskytování zdravotních služeb, jejichž konečným výsledkem je zlepšování zdravotního stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti pacientů, o něž zdravotnické zařízení pečuje.

Kvalita ve FN Královské Vinohrady

Jedním z neopomenutelných pilířů stability Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je rozvoj a upevňování kvality poskytovaných služeb. Snahou naší nemocnice je docílit vysoké kvality, bezpečí a profesionality při poskytování zdravotní péče a spokojenosti našich pacientů. Pro naplnění tohoto úsilí si naše nemocnice zvolila cestu budování ověřených systémů kvality, založených na minimalizaci rizik, zvyšování bezpečí pro pacienty a zaměstnance v podobě implementace národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise o.p.s. (SAK).

FNKV prošla v prosinci 2013 poprvé úspěšně akreditačním auditem a na základě doporučení externích auditorů jí byla udělena národní akreditaci Spojené akreditační komise ČR a zařadila se tak mezi nemocnice, které dávají záruku pravidelného dohledu a systematického prověřování všech procesů a činností, které jsou zásadní pro kvalitní a bezpečné poskytování péče.

V případě akreditace SAK musí nemocnice splňovat 89 standardů a 8 ukazatelů bezpečné péče stanových Ministerstvem zdravotnictví ČR, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Akreditace SAK je udělována na období tří let a poté se musí nemocnice znovu o udělení ucházet a prokázat kontinuálním zvyšováním kvality a bezpečí péče v měřitelných ukazatelích a datech o výsledcích poskytované péče.

Bezpečnostní cíle

Poskytovat bezpečnou a kvalitní zdravotní péči – tedy péči s důrazem na minimalizaci omylů – ukládá Věstník 16/2015 MZ ČR Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tyto cíle mapují nejčastější „rizikové“ situace během pobytu pacienta v nemocnici a ukládají povinnost stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy k jejich naplnění.

Bezpečnostní cíle:

 • Bezpečná identifikace pacientů
  Při přijmu k hospitalizaci, Vám sestřička přiloží identifikační náramek
 • Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
  Naše nemocnice zajišťuje bezpečné uložení a nakládání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
 • Prevence záměny pacienta, výkonu a strany
  Před výkonem na párových orgánech, končetinách Vám bude označeno místo výkonu a podepíšete Verifikační protokol
 • Prevence pádu
  Budete seznámeni s rizikem pádu a režimových opatření, které vedou ke snížení tohoto rizika
 • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou
  Všichni pracovníci, kteří o Vás pečují, dodržují zásady pro provádění hygienické dezinfekce rukou
 • Bezpečná komunikace
  Při příjmu k hospitalizaci máte právo určit osoby, kterým mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu
 • Bezpečné předávání pacientů
  Po celou dobu hospitalizace se o Vás stará profesionální tým, který si stanovenými pravidly předává informace o Vašem zdravotním stavu
 • Prevence vzniku proleženin/dekubitů
  Klademe důraz na kvalitní ošetřovatelskou péči s cílem preventivně předcházet vzniku proleženin

Jak zajišťujeme proces sledování kvality?

Všichni naši zaměstnanci kontinuálně pracují na tom, aby jejich znalosti a dovednosti byly na takové úrovni, aby péče, kterou poskytují, byla ve shodě s nejnovějšími poznatky vědy, aby byla poskytována správnému pacientovi, v bezpečném prostředí, s použitím bezpečných přístrojů, kvalifikovanými odborníky, s minimalizací veškerých možných rizik a efektivní.

Snahou a cílem našeho úsilí je v maximální míře omezovat chyby, nežádoucí výsledky a efektivně hospodařit s časem a nadbytečnými náklady u konkrétních výkonů a služeb. Cílem pak je dosažení vysoké úrovně v péči o zdraví našich pacientů.

V této souvislosti pravidelně vyhodnocujeme a analyzujeme parametry kvality, mezi které například patří spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců, nežádoucí události (pády, dekubity, pochybení personálu, nemocniční nákazy, čekací doby, technické problémy a mnoho dalších) a další.

Neodmyslitelnou součástí kvality a bezpečí jsou programy podporující zdraví pacientů, zaměstnanců a jejich blízkých. I v této oblasti si naše nemocnice nastavila konkrétní cíle. Programy podporující zdraví ve FNKV reagují na celosvětový nárůst nádorových onemocnění – např. zaměření na diagnostiku pigmentových névů v souvislosti s prevencí maligního melanomu, na prevenci nádorového onemocnění prsu apod.

Mimo akreditaci SAK probíhají v naší nemocnici certifikace dle ISO norem na pracovištích, kterým jsou určeny zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost laboratoří, diagnostických služeb a poskytujících zdravotnické prostředky. Jedná se ISO normy 9001 (Ústavní lékárna, Oční tkáňová banka), 15189 (Ústav laboratorní diagnostiky, Ústav patologie, Transfuzní oddělení, Laboratoř novorozeneckého screeningu) a 13485 (Centrální sterilizace). Pracoviště s ionizujícím zářením v posledním roce procházejí externími klinickými audity dle § 82 odst. 1 a 2 Zákona 373/2011 Sb.

Rádce pacienta - Příručka ke zlepšení bezpečí pacienta - ke stažení ZDE (PDF; 2.9 MB)
Prevence vzniku pádu - ke stažení ZDE (PDF; 368 kB)
Prevence vzniku proleženin u nemocného v domácím prostředí - ke stažení ZDE (PDF; 396 kB)

Koordinátorky kvality
Úsek náměstka ošetřovatelské péče a řízení kvality zdravotní péče

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mail: rizeni.kvality@fnkv.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV