Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Kvalita a bezpečí

Kvalita ve FNKV

Systém kvality a bezpečí ve FNKV slouží k zajištění prostředí, ve kterém je prováděna kvalitní zdravotní péče a současně jsou naplněny potřeby bezpečí pacienta. Cílem poskytování zdravotních služeb je nejen zlepšování zdravotního stavu, ale i zvyšování kvality života a spokojenost pacientů.

Pro naplnění svého úsilí si FNKV zvolila cestu ověřených systémů kvality v podobě implementace národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise o.p.s. (SAK), založenou na minimalizaci rizik, zvyšování bezpečí pro pacienty a zaměstnance.

FNKV poprvé úspěšně prošla externím akreditačním auditem v prosinci 2013. Byla jí udělena národní akreditace Spojené akreditační komise ČR a zařadila se tak mezi nemocnice, které dávají záruku pravidelného a systematického dohledu nad procesy a činnostmi, které jsou zásadní pro kvalitní a bezpečnou péči. Nemocnice splňuje 89 standardů a 8 ukazatelů bezpečné péče stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů.

Akreditace SAK je udělována na období 3 let, v této periodě FNKV prochází reakreditačním šetřením, kde v měřitelných ukazatelích a datech prokazuje soustavné zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče.

Bezpečnostní cíle

Poskytovat bezpečnou a kvalitní zdravotní péči s důrazem na minimalizaci omylů a rizik ukládá Věstník 13/2021 MZ ČR Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Tyto cíle mapují nejčastější „rizikové“ situace během pobytu pacienta v nemocnici a ukládají povinnost stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy k naplnění jejich bezpečného provedení.

Mimo akreditaci SAK probíhají v naší nemocnici certifikace dle ISO norem na pracovištích, kterým jsou určeny zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost laboratoří, diagnostických služeb nebo poskytujících zdravotnické prostředky. Jedná se o ISO normy 9001 (Ústavní lékárna, Oční tkáňová banka), 15189 (Ústav laboratorní diagnostiky, Ústav patologie, Transfuzní oddělení) a 13485 (Centrální sterilizace). Pracoviště s ionizujícím zářením procházejí externími klinickými audity dle § 82 odst. 1 a 2 Zákona 373/2011 Sb.

Proces sledování kvality

FNKV dbá na neustálé vzdělávání a zlepšování dovedností svých zaměstnanců. Snahou je dosáhnout takové úrovně péče, která je ve shodě s nejnovějšími poznatky vědy a efektivně poskytována správnému pacientovi, v bezpečném prostředí, s použitím bezpečných přístrojů, kvalifikovanými odborníky, s minimalizací veškerých možných rizik.

V této souvislosti pravidelně vyhodnocujeme a analyzujeme parametry kvality, mezi které patří spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců, nežádoucí události (pády, dekubity, pochybení personálu, pracovní úrazy, technické problémy apod.), nemocniční nákazy, čekací doby, stížnosti a další.

Podpora zdraví

Neodmyslitelnou součástí kvality a bezpečí jsou programy podpory zdraví pacientů, zaměstnanců a jejich blízkých.

Zde se naše nemocnice soustředí na prevenci a edukaci v oblasti tělesného a duševního zdraví, boj se závislostmi, s obezitou, vedení k pohybu a správné výživě. Preventivní programy podpory zdraví ve FNKV reagují také na celosvětový nárůst nádorových onemocnění a zaměřují se na diagnostiku pigmentových névů, prevenci maligního melanomu, na prevenci nádorového onemocnění prsu apod.

Rádce pacienta - Příručka ke zlepšení bezpečí pacienta - ke stažení ZDE
Prevence vzniku pádu - ke stažení ZDE
Prevence vzniku proleženin u nemocného v domácím prostředí - ke stažení ZDE
Podpora bezpečí ve FNKV - ke stažení ZDE

Koordinátorky kvality
Úsek náměstka ošetřovatelské péče a řízení kvality zdravotní péče

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mail: rizeni.kvality@fnkv.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV