Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výzkum

Výzkumné programy Kardiocentra

PROGRES
Q-38 - Kardiovaskulární výzkumný program
Od 1.1.2017 navazuje na výzkumný program PRVOUK

Financován z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Koordinátor: Prof. MUDr. P. Widimský, DrSc.

Spolupracující fakulty: 1. lékařská, fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni 

PRVOUK (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), 2012-2016 P-35: Kardiovaskulární výzkumný program.

Výroční zpráva PRVOUK - ke stažení ZDE (pptx; 86 kB)

UNCE 204010/2012: Genetické, patofyziologické a epidemiologické aspekty kardiovaskulárních chorob.

Hlavní řešitel: Prof. MUDr. P. Widimský, DrSc.
Financováno UK

SVV (Specifický vysokoškolský výzkum): Výzkum patofyziologických, genetických, diagnostických a  terapeutických procesů při léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (tato podpora byla získána našim pracovištěm 2x)

Hlavní řešitel: P. Osmančík; Z. Moťovská
Financováno UK

Ukončené grantové projekty (IGA, GAUK)

IGA MZ ČR,2000-2003
Aortokoronární bypassy s a nebo bez mimotělního oběhu?
Hlavní řešitel : MUDr.Karel Jirásek

Grant IGA MZČR  NS 9988-4
Rezistence na protidestičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění.

Hlavní řešitel: Pavel Osmančík

IGA MZČR NT 11506-6
Perioperační ischemie versus perioperační krvácení při nekardiálních operacích u kardiaků: Studie PRAGUE 14
 
Hlavní řešitel : Prof.MUDr.Petr Widimský, DrSc.

IGA MZČR NT 13711-4:
Aktivace trombocytů u pacientů s kalcifikující degenerativní aortální stenózou
Hlavní řešitel : Prof.MUDr.Zuzana Moťovská, Ph.D.

GAUK 538612
Hodnocení degenerativních změn katetrizačně implantovaných aortálních chlopní
hlavní řešitel J. Sulženko, vedoucí projektu: Doc.MUDr.Petr Toušek, Ph.D.

Probíhající grantové projekty (AZV MZČR)

Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)".  

Hlavní řešitel – Doc.MUDr.Pavel Osmančík, Ph.D.
Účastní se 10 kardiocenter ČR

Projekt EndoMaze HYBRID- podrobné zhodnocení bezpečnosti a efektivity hybridní ablace perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní.

Hlavní řešitel – Doc.MUDr.Pavel Osmančík, Ph.D.

Studie PRAGUE

V letech 1993-96 byla ve FNKV zavedena léčba primární angioplastikou pro všechny nemocné s akutním infarktem (STEMI), kteří byli přivezeni primárně do FNKV – tedy fakticky pro nemocné z Prahy 3 a Prahy 10. Pokles úmrtnosti na STEMI z 11% na 4% byl natolik impresivní, že kardiologové FNKV začali uvažovat, zda tuto účinnou moderní léčbu nelze nabídnout i širšímu spektru nemocných – tedy i těm žijícím dále od naší nemocnice, přijímaným primárně do jiných nemocnic v širokém okolí Prahy. Vzhledem k tomu, že v té době doporučené postupy pro léčbu infarktu vysloveně zakazovaly mezinemocniční transport v akutní fázi infarktu (pacienti museli být přijímáni do nejbližší nemocnice bez ohledu na to jak je vybavená a zda v ní vůbec pracuje nějaký kardiolog), bylo nutno tuto novou strategii nejprve vyzkoušet v rámci kontrolované klinické studie se souhlasem etické komise. Proto byl vypracován protokol randomizované studie „PRAGUE“ (neměla tehdy žádné pořadové číslo, protože v té době neexistoval plán na nějaké následné studie). Výraz „PRAGUE“ byl zvolen záměrně, aby byl dostatečně „sexy“ při budoucích mezinárodních prezentacích výsledků a aby jasně vyjadřoval, odkud studie pochází. Nejedná se primárně o název hlavního města ČR (i když jistě shoda byla v tomto případě záměrem autorů), ale o zkratku (akronym) názvu této první studie: „PRimary Angioplasty for patients from General hospitals transferred to catheterization Units with or without Emergency thrombolysis“. Zajímavé je, že protokol první studie „PRAGUE“ byl podán formou žádosti o grant na MZ ČR, což vyvolalo sérii negativních reakcí konzervativní části lékařské obce (v čele s tehdejším předsedou ČKS). Tyto reakce vyvrcholily na jednání Vědecké rady MZ ČR 4. 11. 1997 (viz obr. 1) a jen díky silné podpoře výboru ČKS (hlasování 12:1 ve prospěch studie „PRAGUE“, viz obr. 2) byla nakonec studie povolena, byť bez finanční podpory ze strany IGA MZ ČR. Její výsledky společně s výsledky paralelně probíhající holandské studie LIMI (obr. 3) fakticky v následujících letech změnily celý obor. ČKS poté (ihned po zveřejnění výsledků studie „PRAGUE-2“) v roce 2002 vydala nová doporučení pro léčbu STEMI a stala se tak historicky první odbornou společností na světě, která doporučila primární angioplastiku pro všechny nemocné v daném státě, což se v letech 2002-3 (tedy nejdříve ze všech zemí) stalo v ČR realitou. ESC vydala podobné doporučení v roce 2003 a ACC/AHA až v roce 2004.

Ohromný mezinárodní ohlas této první studie (šlo o vůbec první prezentaci původní akademické studie ze států bývalé východní Evropy v nejprestižnější sekci „Hot Line Clinical Trials“ na Evropském kardiologickém kongresu – Barcelona 1999) společně s nutností potvrdit její výsledky na větším souboru vedl k zahájení studie „PRAGUE-2“ a tím vlastně začala dnes slavná série klinických studií „PRAGUE“,  které v současnosti počtem  22 výzkumných projektů patří na druhé místo v kardiologii hned za slavnou sérii studií TIMI z Harvardské univerzity z pracoviště prof. Braunwalda. Je možné, že se dokonce jedná o největší sérii původních akademických studií, protože z 61 studií TIMI jich velmi mnoho bylo sponzorováno a/nebo iniciováno farmaceutickými firmami, zatímco studie „PRAGUE“ byly financovány z lokálních akademických zdrojů.

Tabulka uvádí přehled všech studií „PRAGUE“ do roku 2015.

Akronym

Téma (řešená otázka)

Hlavní prezentace výsledků

Hlavní publikace výsledků

PRAGUE

Léčba STEMI: transport na primární PCI vs. trombolýza v nejbližší nemocnici vs. facilitovaná PCI (trombolýza během transportu)

ESC 1999 Barcelona: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Eur Heart J 2000

VINO*

Léčba non-STEMI: primární PCI vs. standardní postup

ESC 2000 Amsterdam: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Eur Heart J 2002

PRAGUE-2

Léčba STEMI: transport na prim. PCI vs. trombolýza v nejbližší nemocnici

ESC 2002 Berlín: sekce „Hot Line Clinical Trials“

TCT 2002 Washington: sekce „Late Breaking Clinical Trials“

ESC/WCC 2006 Barcelona: sekce „Clinical Trials Update“

Eur Heart J 2003

Eur Heart J 2007

PRAGUE-3

Léčba pozdě příchozích STEMI: prim. PCI vs. konzervativní léčba

Studie přerušena po 44 nemocných pro pomalý náběr a absenci rozdílu

Nepublikována.

PRAGUE-4

Koronární bypass bez použití mimotělního oběhu vs. s mimotělním oběhem

ESC 2002 Berlín: sekce „Hot Line Clinical Trials“

ACC 2004 sekce „Late Breaking Clinical Trials“

Circulation 2004

Ann Thorac Surg 2004

PRAGUE-5

Časné (za 24 h) propouštění pac. po STEMI léčeném úspěšnou prim. PCI

ESC 2007 Vídeň: poster

Int Heart J 2008

PRAGUE-6

Koronární bypass bez použití mimotělního oběhu vs. s mimotělním oběhem u vysoce rizikových pacientů

ACC 2013 San Francisco: sekce „Late Breaking Clinical Trials“

Zatím nepublikováno (v recenzním řízení)

PRAGUE-7

Role abciximabu u kardiogenního šoku

ESC 2009 Barcelona: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Acute Cardiac Care 2011

PRAGUE-8

Má smysl předléčba clopidogrelem před elektivní koronarografií (± PCI)?

ESC 2007 Vídeň: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Eur Heart J 2008

PRAGUE-9

Ischemická mitrální regurgitace: bypass + valvuloplastika vs. PCI bez zákroku na chlopni

Studie ukončena pro pomalý náběr pacientů

Nepublikována.

PRAGUE-10

Trimetazidin u srdečního selhání

Studie nebyla realizována.

Nepublikována.

PRAGUE-11

Aktivita krevních destiček při operaci bypassu

ESC 2007

J Thorac Cardiovasc Surg 2008

PRAGUE-12

Kardiochirurgický výkon s MAZE vs. výkon bez MAZE u nemocných s fibrilací síní a s jinou indikací k operaci srdce

ESC 2012 Vídeň: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Eur Heart J 2012

PRAGUE-13

Jak léčit multivessel disease při STEMI?

EuroPCR 2015 Paříž: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Odesláno k publikaci 2015

PRAGUE-14

Registr antitrombotické léčby: perioperační krvácení vs. perioperační ischemie při nekardiálních operacích u kardiaků

ESC 2013 Amsterdam: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Nether Heart J 2014

PRAGUE-15

Renální denervace vs. farmakoterapie u resistentní hypertenze

ESH 2014 Athény: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Hypertension 2015

PRAGUE-16

Direktní katetrizační trombektomie u akutních iktů

EuroPCR 2014 Paříž: sekce „Hot Line Clinical Trials“

EuroIntervention 2014

J Am Coll Cardiol 2015

PRAGUE-17

Katetrizační uzávěr ouška levé síně vs. orální antikoagulace při fibrilaci síní

Studie začne v r. 2015 (grant AZV ČR udělen na období 2015-19)

 

PRAGUE-18

Prasugrel vs. ticagrelor před prim. PCI pro STEMI

Studie začala v r. 2013 a stále nabírá pacienty. Dokončení náběru se předpokládá koncem 2015.

 

PRAGUE-19

Biodegradabilní stenty (Absorb) při primární PCI pro STEMI

EuroPCR 2013 Paříž: sekce „Hot Line Clinical Trials“

Eur Heart J 2014

Circulation 2015 v recenzním řízení

PRAGUE-20

Role kalia a alkoholu u fibrilace síní

Studie začala 2015

 

PRAGUE-21

Hybridní MAZE u fibrilace síní

Studie začala 2014

 

*studie VINO patří též mezi studie „PRAGUE“ i když má jiný akronym. V době jejího vzniku ještě neexistoval plán na další studie pod akronymem „PRAGUE“. Studie „VINO“ byla druhou v sérii, ale teprve studií „PRAGUE-2“ poté vznikl plán na pokračování číselné řady studií „PRAGUE“.

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV