Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

JIP

Jednotka intenzivní péče (JIP)
Vedoucí lékař: As. MUDr. Martin HRUDA
tel. +420 26716 2303

Nedílnou součástí naší kliniky je jednotka oborové intenzivní péče (JIP).
Poskytujeme zde intenzivní péči gynekologickým i porodnickým pacientkám, u nichž by při standardní péči mohlo dojít ke zhoršení jejich klinického stavu nebo k selhání základních životních funkcí. Péči o pacientky na JIP zajišťuje nepřetržitě zkušený tým lékařů a sester s odpovídající odbornou kvalifikací. Jednotka je vybavena germicidními dezinfektory vzduchu a klimatizací.

Na JIP umisťujeme všechny pacientky po větších gynekologických nebo porodnických operacích a dále pacientky, které mají mimo své základní gynekologické nebo porodnické diagnózy navíc některé chronické choroby (např. ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus, hypertenzi apod.) a samozřejmě také pacientky při náhlém ohrožení života, například při závažném gynekologickém nebo porodnickém krvácení, při embolii atd.

Pacientky jsou přijímány na JIP ihned po operačním zákroku přímo z operačního sálu.

Délka pobytu na JIP po nekomplikovaných operacích (např. po císařském řezu nebo odstranění dělohy) je většinou jeden den a poté je pacientka přeložena k doléčení na některé z našich oddělení.

Po větších operačních výkonech, u pacientek s přidruženými nemocemi nebo při vzniku komplikací je pobyt na JIP delší a řídí se individuálním stavem pacientky. Návštěvy na oddělení JIP jsou vzhledem k charakteru pracoviště omezena - denně od 15:00 do 17:00 hod.

Při péči o naše pacientky využíváme společného komplementu nemocnice (centrální laboratoře, radiodiagnostické oddělení) a konziliárních služeb odborníků ostatních oddělení (interna, ARO, hematologie, neurologie apod.). Jednotka je typem otevřené JIP. Je tvořena dvěma pokoji se 2 a 4 lůžky se samostatnými vchody. Pokoje jsou spojeny s centrálním monitorovacím pultem s průchody v prosklených stěnách.

sesterna - j18 300x225  

Vybavení vyhovuje platným předpisům a zajišťuje odpovídající péči danou tzv. TISS body pro nejvyšší zde poskytovaná ošetření. V ojedinělých případech přesahujících oborovou kompetenci umísťujeme pacientky na centrální KAR (Klinika anesteziologie a resuscitace).

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV