Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

Klinika byla ustanovena 1.7.2012 a vznikla z původního Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady a jako taková patří mezi několik uznaných Center intenzivní hematologické péče v České republice a je akreditována Ministerstvem zdravotnictví České republiky k postgraduálnímu vzdělávání v oboru Hematologie a transfuzní služba (Rozhodnutí o udělení akreditace přiloženo).

Hematologie jako samostatný laboratorní a klinický obor vznikla ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (dříve Fakultní nemocnice Praha 10) v roce 1960. Prvním přednostou byl Doc. MUDr. Jiří Janele, CSc., mimo jiné jeden ze zakladatelů oboru dětské hematologie v České republice. Hematologické oddělení se tehdy zabývalo převážně laboratorní problematikou, ale během let se z něho stala svébytná ambulantní klinická součást fakultní nemocnice. Od roku 1983 do roku 2000 byl v čele oddělení primář MUDr. Ladislav Rosa, CSc., žák doc. Janele. Za jeho působení došlo k přeměně oddělení z výhradně ambulantního a laboratorního pracoviště na oddělení stále více se profilující směrem k hematoonkologické problematice. Tento směr se urychlil po otevření nového samostatného pavilonu R s lůžkovou částí, která dovolila začít aplikovat nové intenzivní léčby v hematoonkologii. Od počátku 90. let minulého století se tak začaly na oddělení léčit akutní leukémie, které patří jistě mezi nejsložitější stavy v hematoonkologii, rozvinula se systematická léčba Hodgkinova lymfomu (HL)  i nehodginských lymfomů (NHL), mnohočetného myelomu (MM), chronické lymfocytární leukémie (CLL), chronické myeloidní leukémie (CML) a myelodysplastického syndromu (MDS). Na oddělení se také začali soustřeďovat pacienti se vzácnými hematologickými nebo pomezními diagnózami jako je systémová mastocytóza, Castlemanova choroba nebo histiocytární onemocnění.

V roce 1996 byla provedena první autologní transplantace krvetvorných buněk (kostní dřeně), od té doby se ročně těchto transplantací provádí zhruba třicet. Od roku 2001 je přednostou oddělení Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA, oddělení získalo statut Centra intenzivní hematologické péče a akreditaci pro postgraduální vzdělávání. Díky aktivitě oddělení ve výuce studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vědecké aktivitě s významnými publikačními výstupy byl statut oddělení v roce 2012 změněn na kliniku. Vzhledem k tomu, že se klinika podílí na řadě vědeckých programů a zadává údaje do několika národních a mezinárodních registrů, vzniklo za tímto účelem na klinice samostatné Datové centrum. Datové centrum zajišťuje vedení registru transplantovaných pacientů a spojení s centrálním evropským registrem (EBMT), zajišťuje spojení s českými registry dárců kostní dřeně, vede registry hematologických chorob: Hodgkinova choroba, nehodgkinské lymfomy, chronická lymfocytární leukémie, mnohočetný myelom a imunitní trombocytopenie, kam jsou zahrnováni i pacienti léčení mimo FNKV, provádí základní statistické vyhodnocování údajů z registrů.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV