Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Věda a výuka

Klinika je výukovou základnou 3. LF UK a zajišťuje pregraduální výuku pro studenty 3. – 6. ročníku magisterského studia. Podílý se rovněž na výuce bakalářského studia 3. LF UK. Klinika získala jako jedna z prvních v ČR statut Akreditovaného pracoviště pro kardiologii podle nově konstituovaného systému postgraduálního vzdělávání v duchu zákona č. 95/2004 Sb. Akreditace jí byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR 26.2.2006 na dobu 10 let. Na klinice pracuje celkem 16 lékařů, kteří mají uznán statut školitele pro kardiologii, resp. její jednotlivé invazívní a neinvazívní vyšetřovací a léčebné metody (vč. elektrofyziologických). V rámci tohoto systému postgraduálního vzdělávání v kardiologii probíhá i část k tomu koncipovaných klinických seminářů, které jsou zaměřeny na výuku lékařů v oboru kardiologie. Jde o postgraduálně zaměřené semináře orientované na témata, pokrývající systematicky celou kardiologii počínaje teoretickými poznatky (např. fyziologie, patologická anatomie ve vztahu ke kardiologii), k tématům klinické kardiologie a souvisejících oborů (anesteziologie, neurologie apod). Novému systému postgraduálního vzdělávání odpovídá i způsob cirkulace lékařů v rámci celého Kardiocentra FNKV a 3.LF UK. Dva lékaři kliniky se navíc aktivně účastní práce akreditační komise MZ ČR (prof.Widimský jako předseda této komise s celostátní působností, prof.Gregor jako člen), oba jsou také členy zkušebních komisí pro atestace z kardiologie.

Již od roku 2002 má pracoviště akreditaci ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory pro obor kardiologie (garanti prof. MUDr. P. Widimský, DrSc., prof. MUDr. P. Gregor, DrSc.). Tato akreditace byla opět obnovena 12.9.2008 s platností do 12.9.2015. Na klinice pracuje 16 kardiologů s licencemi mnohonásobně pokrývajícími všechny požadované kardiologické funkční licence F 009 – F015, obsažené ve stavovském předpisu ČLK č.12. Deset kardiologů z kliniky  je nositelem školitelských licencí pro tyto výkony. Pracoviště je oprávněno školit a vydávat všechny kardiologické funkční licence : F 009, F 010 invazívní diagnostická kardiologie a intervenční kardiologie, F 011, F 012 trvalá kardiostimulace – kardiologická + chirurgická činnost, F 013 srdeční elektrofyziologie, F 014 katetrizační ablace, F 015 transezofageální echokardiografie. Každoročně se na klinice školí řada lékařů, především v katetrizačních metodách, v echokardiografii, arytmologické problematice včetně kardiostimulátorů, na koronární jednotce nebo lůžkových kardiologických odděleních. Všechny tyto aktivity koordinuje zástupce přednosty kliniky prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Na III. interní-kardiologické klinice FNKV má výzkum kardiovaskulárních chorob velmi dlouhou tradici. Klinika drží několik výzkumných priorit. Např. v r. 1982 zde byl zahájen klinický výzkum intrakoronární trombolytické léčby infarktu myokardu a 12/1982 byl první pacient v Československu ošetřený touto invazivní technikou. V r. 1984 zde byl zahájen klinický výzkum perkutánní koronární angioplastiky při infarktu myokardu a  4/1984 byla  první pacientka v Československu ošetřená „rescue PCI“. V r. 2003 zde byl zahájen výzkum regenerace myokardu intrakoronární injekcí kmenových buněk kostní dřeně a publikována první kasuistika této metody v České republice. Pracoviště se nejvíce mezinárodně proslavilo díky dvěma velkým randomizovaným klinickým studiím PRAGUE-1 a PRAGUE-2.  Tyto studie jako první na světě prokázaly, že invazivní léčba srdečního infarktu je nejúčinnějším postupem i při nutnosti transportu nemocných do kardiocenter, a vedly tak k vytvoření celosvětové revoluční koncepce transportu všech srdečních infarktů do invazivních kardiologických center. Díky těmto projektům se stalo poprvé v historii kardiologie, že oficiální doporučené postupy pro léčbu (tzv. guidelines) byly v určité oblasti modernizovány v České republice jako první zemi světa (2002). Podle výsledků České republiky pak se zpožděním upravila svá doporučení Evropská kardiologická společnost (2003) a dokonce až o dva roky později i obě americké kardiologické společnosti (2004).

Díky svým výzkumným, publikačním a přednáškovým aktivitám je Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, které tvoří III. interní-kardiologická klinika a Klinika kardiochirurgie, v současné době v zahraničí nejznámější české kardiovaskulární centrum (přiložena pubplikace v časopise Circulation). Vědecké výsledky kardiocentra jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních časopisech s nejvyšším impact faktorem v kardiologii. Výsledky výzkumu pracovníků kliniky jsou rozsáhle citovány v odborném zahraničním písemnictví. Podle „Science Citation Index“ se jedná o více než 3000 citací.

Kardiocentrum je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem vědeckých grantů. V roce 2005 – 2011 probíhalo řešení Výzkumného záměru MSM0021620817 „Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu“,  který sdružoval čtyři kardiologická pracoviště v rámci Univerzity Karlovy. Projekty, které se realizovali v rámci uvedeného VZ byli prezentovány na nejvýznamnějších kardiologických kongresech, publikovány v časopisech s nejvyšším IF v klinické kardiologii, s celkovým dosaženým IF 510.031. Výsledky multicentrických randomizovaných studií PRAGUE 7 (v r. 2009) a PRAGUE 8 (v r. 2007) byly vybrány pro prezentaci v nejprestižnější a nejsledovanější sekci Hot Lines kongresu Evropské kardiologické společnosti, kterého se účastní ? 30000 kardiologů z celého světa.  Celkem 10 studií koordinovaných Kardiocentrem 3.LF UK bylo prezentováno v této sekci (či v obdobné sekci „Late Breaking Clinical Trials“ v rámci kongresů American College of Cardiology / American Heart Association v USA). Tolik prezentací výsledků akademického výzkumu nemá v těchto sekcích žádné světové pracoviště. Výběr klinických studií pro prezentaci v těchto sekcích je ohodnocením jejich  přínosu pro rozvoj kardiologie ve světovém měřítku. Kardiocentrum má čest koordinovat kardiovaskulární klinický výzkum v rámci celé Univerzity Karlovy.

Zahraniční spolupráce III. interní – kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV v r. 2011. Prof. Widimský - předseda celoevropského projektu „Stent For Life“ zaměřeného na propagaci moderní léčby akutního infarktu myokardu; člen řídících výborů několika mezinárodních výzkumných projektů a pozvaný přednášející na mnoha mezinárodních kongresech kongresů (viz seznam přednášek). Španělsko (Valladolid: prof. F. Aviles), Velká Británie (Londýn: Dr. C. DiMario), Belgie (Kardiologické centrum Aalst: Dr. William Wijns, Dr. Bernard De Bruyne), Nizozemí (Kardiologické odd. Zwolle: Dr. Harry Suryapranata, Erasmova Univerzita v Rotterdamu: Prof. P.W. Serruys, prof. E. Boersma), Německo (Univerzita Mnichov: Dr. M. Riedel, HerzZentrum Leipzig: Dr. A. Tarnok), Francie (Univerzitní nemocnice Bichat, Paříž: Dr. Alec Vahanian, Dr. Jean-Paul Couetil, Dr. Gabriel Steg), Polsko (Univerzita Poznaň: Prof. Tomasz Siminiak), Kanada (Vancouver: prof. J. Frolich), Makedonie (Kardiocentrum Skopje), Mc Master University, Hamilton, Canada, TIMI Group Boston, USA, Univerzita Leuven, Belgie, Unité de cardiologie interventionelle, Clinique Pasteur, Toulouse, Francie 

Od roku 2018 je III. interní-kardiologická klinika hlavním řešitelem grantového projektu OPVVV s názvem "Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění"
(reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008388).
Soubor ke stažení ZDE (PDF; 618 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV