Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Univerzita Karlova ocenila výzkumné výsledky prof. Zuzany Moťovské udělením prestižní ceny Donatio Universitatis Carolinae: https://www.youtube.com/watch?v=dUhGkk4I3Wo

Prof. Petr Widimský je jediný český lékař v seznamu nejcitovanějších vědců světa, což znamená, že publikace jím vedeného týmu ovlivnily obor kardiologie na celém světě:


 

Výuka studentů
Klinika je výukovou základnou 3. LF UK a zajišťuje pregraduální výuku pro studenty 3. – 6. ročníku medicíny. Na klinice se vyučují obory vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie. Podílí se rovněž na výuce bakalářského studia 3. LF UK.

Specializační vzdělávání lékařů
Klinika získala jako jedna z prvních v ČR statut Akreditovaného pracoviště pro kardiologii podle nově konstituovaného systému postgraduálního vzdělávání v duchu zákona č. 95/2004 Sb. Akreditace jí byla udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na klinice pracuje celkem 20 lékařů, kteří mají uznán statut školitele pro kardiologii, resp. její jednotlivé invazívní a neinvazívní vyšetřovací a léčebné metody (vč. elektrofyziologických). Novému systému specializačního vzdělávání lékařů odpovídá i způsob cirkulace lékařů v rámci celého Kardiocentra FNKV a 3.LF UK. Přednosta kliniky se navíc aktivně účastní práce akreditační komise MZ ČR, je také členem zkušební komise pro atestace z kardiologie a členem Specializační oborové rady pro kardiologii. Již od roku 2002 má pracoviště akreditaci ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory pro obor kardiologie (garanti prof. MUDr. P. Widimský, DrSc., prof. MUDr. P. Gregor, DrSc.). Na klinice pracuje 20 kardiologů s licencemi mnohonásobně pokrývajícími všechny požadované kardiologické funkční licence F 009 – F 015, obsažené ve stavovském předpisu ČLK č.12. Deset kardiologů z kliniky je nositelem školitelských licencí pro tyto výkony. Pracoviště je oprávněno školit a vydávat všechny kardiologické funkční licence : F 009, F 010 invazívní diagnostická kardiologie a intervenční kardiologie, F 011, F 012 trvalá kardiostimulace – kardiologická + chirurgická činnost, F 013 srdeční elektrofyziologie, F 014 katetrizační ablace, F 015 transezofageální echokardiografie. Každoročně se na klinice školí řada lékařů, především v katetrizačních metodách, v echokardiografii, arytmologické problematice včetně kardiostimulátorů, na koronární jednotce nebo lůžkových kardiologických odděleních. Všechny tyto aktivity koordinuje zástupce přednosty kliniky prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Výzkum
Na III. interní-kardiologické klinice FNKV má výzkum kardiovaskulárních chorob velmi dlouhou tradici. Klinika drží několik výzkumných priorit. Např. v r. 1982 zde byl zahájen klinický výzkum intrakoronární trombolytické léčby infarktu myokardu a 12/1982 byl první pacient v Československu ošetřený touto invazivní technikou. V r. 1984 zde byl zahájen klinický výzkum perkutánní koronární angioplastiky při infarktu myokardu první pacientka v Československu byla ošetřená „rescue PCI“. V r. 2003 zde byl zahájen výzkum regenerace myokardu intrakoronární injekcí kmenových buněk kostní dřeně a publikována první kasuistika této metody v České republice. Pracoviště se nejvíce mezinárodně proslavilo díky dvěma velkým randomizovaným klinickým studiím PRAGUE-1 a PRAGUE-2.  Tyto studie jako první na světě prokázaly, že invazivní léčba srdečního infarktu je nejúčinnějším postupem i při nutnosti transportu nemocných do kardiocenter, a vedly tak k vytvoření celosvětové revoluční koncepce transportu všech srdečních infarktů do invazivních kardiologických center. Díky těmto projektům se stalo poprvé v historii kardiologie, že oficiální doporučené postupy pro léčbu (tzv. guidelines) byly v určité oblasti modernizovány v České republice jako první zemi světa (2002). Podle výsledků České republiky pak se zpožděním upravila svá doporučení Evropská kardiologická společnost (2003) a dokonce až o dva roky později i obě americké kardiologické společnosti (2004).

Díky svým výzkumným, publikačním a přednáškovým aktivitám je Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, které tvoří III. interní-kardiologická klinika a Klinika kardiochirurgie, v současné době v zahraničí nejznámější české kardiovaskulární centrum (americký kardiologický časopis „Circulation“ zařadil toto pracoviště mezi „centers of excellence in cardiovascular research“). Vědecké výsledky kardiocentra jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních časopisech s nejvyšším impact faktorem v kardiologii. Výsledky výzkumu pracovníků kliniky jsou rozsáhle citovány v odborném zahraničním písemnictví. Podle „Science Citation Index“ se jedná o více než 50 000 citací.

Vedle stěžejního výzkumu akutního infarktu myokardu a akutních koronárních syndromů včetně Tako-Tsubo syndromu (tým vedený prof. Widimským a prof. Touškem) se výzkumná činnost pracoviště zaměřuje též na výzkum antitrombotické léčby (tým vedený prof. Moťovskou), srdečních arytmií – zejména fibrilace síní (tým vedený doc. Osmančíkem), intervenční léčby chlopenních vad (tým vedený doc. Kočkou), diagnostiky srdečních vad (MUDr. Línková), nové přístupy ke kardiostimulaci (MUDr. Čurila), intervenční léčba mozkové mrtvice a další.

Od roku 2018 je III. interní-kardiologická klinika hlavním řešitelem grantového projektu OPVVV s názvem "Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění"
(reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008388).
Soubor ke stažení ZDE (PDF; 618 kB)

Kardiocentrum je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha vědeckých grantů či programů. V letech 2017-21 klinika koordinuje v rámci celé Univerzity Karlovy kardiovaskulární výzkumný program „Progres – Q38“, který sdružuje čtyři lékařské fakulty v rámci Univerzity Karlovy. Výsledky výzkumu byly prezentovány na nejvýznamnějších kardiologických kongresech, publikovány v časopisech s nejvyšším IF v kardiologii. Zejména výsledky originálních akademických (= nekomerčních) klinických studií „PRAGUE“ byly opakovaně vybrány pro prezentaci v nejprestižnějších a nejsledovanějších sekcích největších světových kardiologických kongresů (Evropské kardiologické společnosti, American College of Cardiology, World Heart Federation), kterých se účastní přes 30 tisíc kardiologů z celého světa. Tolik prezentací výsledků akademického výzkumu nemá v těchto sekcích žádné světové pracoviště s výjimkou Harvardovy univerzity v Bostonu. Výběr klinických studií pro prezentaci v těchto sekcích je ohodnocením jejich přínosu pro rozvoj kardiologie ve světovém měřítku.

Zahraniční spolupráce a zahraniční ocenění pracovníků III. interní – kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV.
Prof. Widimský působil a dosud působí v mnoha vedoucích funkcích v Evropské kardiologické společnosti (ESC): vice-president ESC 2006-08, zakladatel a první předseda celoevropského projektu „Stent For Life“ (2008-11), zakladatel a první předseda mezioborového ESC Council on Stroke (2016-18). Jeho práce na poli světové kardiologie byla oceněna nejvyšším možným vyznamenáním – Zlatou medailí ESC v roce 2014. Prof. Widimský byl nebo je členem řídících výborů více než 30 mezinárodních výzkumných projektů a čestným členem několika národních kardiologických společností (např. British Cardiovascular Society). Dlouhodobě úspěšná je zejména jeho spolupráce s McMasterovou univerzitou v Hamiltonu (Kanada) – přednosta tamního kardiologického centra prof. Salim Yusuf je čestným doktorem Univerzity Karlovy, podobně jako nejslavnější kardiolog druhé poloviny 20.století prof. Eugen Braunwald z Harvardské univerzity v Bostonu (USA). Oba tito slavní kardiologové obdrželi čestné doktoráty z rukou prof. Widimského v Karolinu v letech 2013 a 2018. Univerzita Karlova tak ocenila jejich dlouhodobou spolupráci s kardiology 3.LF a FNKV.

Prof. Moťovská byla v roce 2018 zvolena do řídícího výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC) a v roce 2020 bude na základě návrhu České kardiologické společnosti a Evropské asociace akutní kardiologie (za podpory dalších dvou evropských společností) kandidovat na vice-prezidentku ESC. Na svých projektech spolupracuje např. s Harvardovou univerzitou, s Univerzitou vTubingenu a dalšími prestižními pracovišti.

Rovněž další přední pracovníci kliniky (prof. Toušek, doc. Kočka, doc. Osmančík aj.) jsou v zahraničí vysoce uznávanými experty a jsou zváni k přednáškám nebo ke krátkým pobytům v roli „hostujících profesorů“ do mnoha zemí světa.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV