Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

Divize akutní kardiologie poskytuje komplexní specializovanou péči pacientům s celým spektrem kardiovaskulárních nemocí. Tři koronární jednotky (A, B, C) disponují 30 monitorovanými lůžky. Postresuscitační péče je soustředěna na koronární jednotku A. Koronární jednotka C je zaměřena na akutní angiologii. Komplexní péče akutní kardiologie zahrnuje umělou plicní ventilaci, neinvazivní ventilaci pozitivním přetlakem, terapeutickou hypotermii, mechanickou podporu krevního oběhu intraaortální balónkovou kontrapulzací. V případě nutnosti extrakorporálních eliminačních metod je zavedena spolupráce s KAR a dialyzačními pracovištěm I. a II. Interní kliniky FNKV.

Divize intervenční kardiologie zahrnuje katetrizační sál, 24lůžkové standardní oddělení a stacionář pro jednodenní hospitalizace se 6 křesly. Katetrizační sál je v provozu 24 hodin denně/7 dní v týdnu a provádí se zde diagnostické i intervenční koronární a nekoronární výkony pro pacienty z Prahy a širokého okolí. Na standardní oddělení jsou elektivně přijímáni pacienti pro tyto výkony, jsou zde ale také hospitalizováni pacienti se širokým spektrem dalších kardiologických diagnóz (srdeční selhání, onemocnění myokardu nebo perikardu, infekční endokarditida atd.). Na katetrizačním sále bylo v roce 2019 provedeno 2750 koronarografií a 955 perkutánních koronárních intervencí (PCI). Z tohoto počtu jsou přibližně 2/3 výkonů prováděny akutně u pacientů s akutním koronárním syndromem. Většina koronárních výkonů je provedena cestou radiální tepny, tedy s minimálním omezením pro pacienty. Na druhé straně máme zkušenosti i s a pokročilými metodami jako jsou například optická koherenční tomografie, frakční průtoková rezerva, rotablace/Shockwave, chronické uzávěry věnčitých tepen nebo vysoce rizikové výkony prováděné za podpory oběhu. V posledních 10 letech byla lékaři této divize zavedena řada nových intervenčních metod (např. katetizační implantace aortální chlopně - TAVI, katetrizační výkon pro nedomykavost mitrální chlopně - MitraClip, katetrizační uzávěry PFO a defektů septa síní). V oblasti strukturálních intervencí na srdci (celkem kolem 150 výkonů ročně) máme k dispozici nový katetrizační sál s velmi moderním RTG přístrojem umožňujícím unikátní současné použití několika zobrazovacích metod najednou (fusion-imaging). Tyto složitější výkony samozřejmě provádíme ve spolupráci s lékaři ostatních divizí naší kliniky. Více informací ZDE.

Divize neinvazivní kardiologie zahrnuje echokardiografickou laboratoř, CT, ergometrii a standardní kardiologickou ambulanci. Náplní echokardiografické laboratoře jsou specializované echokardiografické vyšetření v rámci FNKV a superspecializovaná vyšetření pacientů odeslaných ze spádových pracovišť. Provádíme transtorakální, jícnová a  zátěžová  echokardiografická vyšetření (dynamická i farmakologická).  Nedílnou součásti echokardiografické laboratoře je poradna pro chlopenní vady, ve které je aktuálně v dispenzární péči 3500 pacientů. V této poradně jsou vyšetřováni pacienti s hemodynamicky významnými srdečními vadami. Pacienti jsou dlouhodobě sledováni, dle stavu indikováni  k srdeční katetrizaci a následně operačnímu  či dnes i katetrizačnímu řešení některých vad. Pacienti jsou dále sledováni i pooperačně. V rámci poradny úzce spolupracujeme s kardiology ze spádových oblastí a Kardiochirurgickou klinikou FNKV.

Divize arytmologie zajišťuje péči pro pacienty se srdečními arytmiemi. K tomu ji slouží elektrofyziologický a implantační sál, standardní oddělení s dispozicí EKG monitorace pro část pacientů a ambulance. Po zákrocích jsou pacienti zajištěni na monitorovaných lůžkách v koordinací s divizí akutní kardiologie, pro rostoucí počet zákroků je jejich část prováděna taktéž na sále divize angiologie. Ze zákroků jsou prováděny implantace kardiostimulátorů (více informacích o zákroku ZDE), implantabilních kardioverterů-defibrilátorů (informace ZDE), přístrojů pro resynchronizační léčbu (informace ZDE) či tzv. fyziologickou stimulaci, dále pak elektrofyziologická vyšetření s radiofrekvenčními ablacemi (informace ZDE) včetně ablace fibrilace síní (informace ZDE).  Kromě toho zajišťuje samozřejmě další sledování pacientů po těchto zákrocích. V roce 2019 bylo implantováno 171 ICD, 493 kardiostimulátorů, bylo provedeno 273 radiofrekvenčních ablací a 17 pacientům byl proveden katetrizační uzávěr ouška levé síně. Ambulantně je sledováno přes 2000 pacientů. V posledních 5 letech bylo portfolio zákroků rozšířeno o katetrizační uzávěr ouška levé síně (informace ZDE) a tzv fyziologickou stimulaci. Více informací ZDE.

Divize angiologie zajišťuje péči o nemocné s chorobami periferních tepen a žil. V roce 2019 bylo invazivními postupy vyšetřeno 715 pacientů a bylo provedeno 574 léčebných perkutánních intervencí včetně karotických stentů a včetně 82 mechanických trombektomií pro akutní ischemický iktus. Zejména výsledky léčby akutních cévních mozkových příhod jsou unikátní –polovina pacientů (kteří by jinak buď zemřeli nebo zůstali ochrnutí a invalidní) se vrátí tíky včasné trombektomii do normálního života. Právě včasnost zákroku je tím rozhodujícím faktorem – pokud je pacient s mozkovou mrtvicí ošetřen do dvou hodin od vzniku příznaků, dokáže tato metoda vrátit do normálního života až 70% nemocných. Od roku 2019 klinika disponuje moderním sálem, který umožňuje integrované vyšetření s ihned navazující léčbou těchto nemocných a tím se získá úspora přibližně 30 minut času – léčba je tedy poskytována rychleji a naděje na zlepšení stavu stoupá.

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV