Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

O klinice

Naše klinika v médiích
Události v regionech
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140429-udalosti-v-regionech/video/692212

Věda 24
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/219411058340018/video/693450

III. interní - kardiologická klinika je organizační jednotkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a současně organizační jednotkou 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Klinika rovnoměrně rozvíjí oblast diagnosticko-léčebnou, výukovou i výzkumnou. Obor kardiologie má velmi úzký vztah ke dvěma blízkým medicínským oborům: vnitřnímu lékařství a kardiochirurgii.

Kardiologie a vnitřní lékařství
III. interní - kardiologická klinika zajišťuje péči o nemocné, u nichž hlavním důvodem k ošetření či hospitalizaci je onemocnění srdce či cév nebo důvodné podezření na takové onemocnění. U těchto nemocných je vedoucím příznakem zpravidla bolest na hrudníku (včetně bolesti mezi lopatkami), dušnost, bušení srdce nebo synkopa. Nemocní s chronickými a stabilními onemocněními srdce, u nichž důvodem pro současnou hospitalizaci je onemocnění nekardiální, jsou zpravidla hospitalizováni na jiných oborově zaměřených odděleních interních klinik podle diagnozy vedoucí k přijetí do nemocnice. Ve sporných případech platí povinnost III. interní - kardiologické kliniky nejprve spolehlivě vyloučit akutní kardiologické onemocnění. Po stránce výukové je klinika součástí Katedry interních oborů 3. LF UK.

Kardiologie a kardiochirurgie
V rámci Kardiocentra FNKV klinika úzce spolupracuje s Kardiochirurgickou klinikou FNKV. Každý pracovní den probíhá jako součást ranního hlášení kliniky společný indikační seminář, kde se kolektivním rozhodnutím kardiologů, kardiochirurgů a kardioanesteziologů doporučí každému nemocnému pro něj nejvhodnější postup. Kardiologové se podílejí na činnosti kardiochirurgického oddělení podle aktuální klinické potřeby (kardiologické konsilium, echokardiografie včetně jícnové, koronarografie, kardiostimulace aj.)

Mezioborová spolupráce funguje velmi dobře i s dalšími obory:

Anesteziologie a resuscitace
III. interní - kardiologická klinika spolupracuje též s Klinikou anesteziologie a resuscitace (KAR) FNKV a 3. LF UK. Nemocní s podezřením na akutní srdeční příhodu jsou Záchrannou službou přiváženi přímo na III. interní - kardiologickou kliniku a neměli by být přijímání na KAR, neboť tak dochází ke zdržení při poskytnutí péče lege artis (zejména urgentní koronarografie a perkutánní koronární intervence). Pokud kardiologický nemocný vyžaduje déletrvající řízenou ventilaci, je vhodné jej po poskytnutí urgentní kardiologické péče přeložit k další léčbě na KAR.

Neurologie
III. interní - kardiologická klinika nepřijímá k léčbě nemocné s akutními mozkovými cévními příhodami. Tito nemocní mají být přednostně léčeni na neurologické klinice. Výjimky v situaci kritické lůžkové tísně na neurologické klinice jsou řešeny individuálně v součinnosti s dalšími interními klinikami.

Oblast diagnostická a léčebná
Klinika zajišťuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči v celé šíři oborů kardiologie a angiologie (u dospělých pacientů). Posláním a hlavní náplní činnosti kliniky je diagnostika a terapie onemocnění srdce a krevního oběhu. Přijímáni jsou všichni nemocní s akutními kardiologickými či angiologickými onemocněními, vyžadujícími akutní hospitalizaci z přímé spádové oblasti (Praha 3, 10, 15 a 22). Ze širší spádové oblasti jsou přijímáni nemocní s akutními příhodami (infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris) i nemocní k plánovaným vysoce specializovaným kardiologickým či angiologickým výkonům, které v nemocnicích nižšího typu nejsou dostupné. (Širší spádová oblast vyplývá z počtu 12 existujících kardiocenter v ČR, tj. tato širší spádová oblast činí cca 900 000 obyvatel ČR a není blíže vymezena - pacienti mají právo volby kardiocentra, v němž si přejí být ošetřeni.)

Organizace pohotovostní služby
Na klinice vykonávají službu 3 lékaři, příslužbu na telefonu vykonává invazivní kardiolog. Vedoucím služby je vždy atestovaný kardiolog.

Organizace příjmu pacientů
Příjmovým místem III. interní - kardiologické kliniky je společný příjem interních klinik (SPIK) na pavilonu S. Příjmovým místem pro plánované příjmy k elektivním výkonům je kardiologická ambulance na pavilonu S. Na pavilon S by měly být směrovány všechny příjmy Záchranné služby s odůvodněným podezřením na akutní infarkt myokardu (bolest na prsou s elevacemi či depresemi ST na EKG, bolest na prsou s hypotenzí či rozvojem kardiogenního šoku). Tito nemocní, pokud je diagnóza již potvrzená, jsou zpravidla přijímáni přímo na katetrizační sál k urgentní koronarografii a perkutánní koronární intervenci (PTCA, stent) a teprve poté na lůžko KJ.

Přístup k nemocným
V jednání s nemocnými klinika uplatňuje laskavý a citlivý přístup, přátelskou atmosféru, otevřenost a plnou informovanost. Každému nemocnému je umožněno spolurozhodovat na základě přesných informací o dalším způsobu své léčby. Všechny léčebné postupy jsou nemocným vysvětleny a nabízeny za jejich aktivního spolurozhodování.

V pražském zdravotnictví spolupracuje klinika zejména se Záchrannou službou při péči o nemocné s akutními srdečními příhodami. Dále spolupracuje s pražskými nemocnicemi, které nedisponují potřebným vybavením přístrojovým i personálním pro superspecializovanou léčbu srdečních chorob. Klinika spolupracuje též s ambulantními kardiology a internisty a s praktickými lékaři.

Nadregionálně
Klinika (jakožto součást jednoho z 11 komplexních kardiocenter v České republice) zajišťuje superspecializovanou kardiologickou péči (zejména v oblasti invazivní a intervenční kardiologie, kardiostimulace a invazivní elektrofyziologie a intervenční angiologie) pro cca 1/11 obyvatel České republiky, tj. cca 1 000 000 obyvatel. Vzhledem k principu svobodné volby lékaře nemá v tomto směru klinika žádné regionální omezení. Nicméně z přirozené dopravní dostupnosti a z dostupnosti podobné péče jinde vyplývá, že se jedná především o část Středočeského kraje a dále o některé okresy z krajů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského. S příslušnými okresy klinika spolupracuje tedy na úrovni Záchranné služby, interních oddělení nemocnic, ambulantních specialistů i praktických lékařů.

Historie III. interní kardiologické kliniky k nahlédnutí ZDE (PDF; 144 kB)

Navigace

Copyright © 2010 - 2019 FNKV