Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Hospitalizace ve FNKV

Vnitřní řád FNKV

Vnitřní řád FNKV ke stažení - ZDE (PDF)

Příjem dospělých pacientů

V den hospitalizace je nutné se dostavit na předem určené místo (zpravidla na příjmovou ambulanci kliniky nebo oddělení). Nemocnice poskytuje v rámci kapacity nadstandardně vybavené pokoje a nemocnice poskytuje nadstandardní stravu. Informace o ceně je možné získat na příslušné přijímací klinice či oddělení. 

Pacient při příjmu do nemocnice musí vždy podepsat souhlas s hospitalizací. Každý pacient má během hospitalizace svého ošetřujícího lékaře, který ho seznamuje se všemi možnostmi léčby, s postupem vyšetřování, zajišťuje individuální, komplexní, koordinovanou a navazující zdravotní péči. Pacient má právo znát jméno ošetřujícího lékaře a jména všech ostatních členů zdravotnického týmu. Lékař průběžně informuje pacienta o vývoji jeho zdravotního stavu a o dalších zdravotních službách, jenž mohou pomoci zlepšit jeho zdravotní stav.

Operační výkony, některé zákroky či vyšetření jsou podmíněné písemným souhlasem. Všechny informace, před podpisem informovaného souhlasu, je povinen pacientovi sdělit, jakož i zodpovědět otázky položené pacientem ošetřující lékař. Informace o zdravotním stavu může, jen předem určeným osobám, sdělit pouze ošetřující lékař za podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách. Informace po telefonu určeným osobám ve výjimečných případech sdělí ošetřující lékař jen na základě pokynů pacienta, které budou zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů a kopií může v přítomnosti pověřeného zaměstnance pacient nebo zákonný zástupce nebo osoba určená.

Při nástupu k hospitalizaci je zapotřebí mít u sebe průkaz pojištěnce, občanský průkaz, veškerou vlastněnou zdravotnickou dokumentaci (např. laboratorní výsledky, rentgenové snímky apod.), doporučení k přijetí, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pokud bylo vystaveno, osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby apod.). Vlastní prádlo je možné používat jen za předpokladu, že bude zajištěna jeho dostatečná a včasná výměna po dobu hospitalizace.

Je nepřípustné brát k hospitalizaci zbraně či jiné předměty a látky ohrožující život či zdraví. Všechny léky je nutné hned při příjmu uložit u zdravotního personálu. Je zakázané požívat vlastní léky bez vědomí lékaře!

Příjem dětských pacientů

Pokud je při přijetí dítěte do ústavní péče možná celodenní přítomnost doprovázející osoby, může být doprovázející osoba přijata do ústavní péče s dítětem. Pobyt doprovázející osoby dítěte mladšího 6ti let a osoby handicapované se považuje za ústavní ošetřování. O přijetí doprovázející osoby dítěte staršího 6ti let rozhoduje primář kliniky s ohledem na zdravotní a psychický stav hospitalizovaného dítěte a provozní podmínky pracoviště. V případě, že příslušná zdravotní pojišťovna odmítne uhradit hospitalizaci doprovázející osoby dítěte staršího 6ti let, informuje primář kliniky doprovázející osobu o úhradě jejího pobytu ve FNKV v souladu s platným ceníkem.

Je-li nezletilý pacient přijat v akutním stavu, kdy je nutné zdravotní službu poskytnout k záchraně života nebo k zamezení vážného poškození zdraví, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař nebo jiný zdravotnický pracovník. Je-li nezletilý pacient přijat k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nezletilého pacienta nebo kvalitu jeho života, (plánovaná hospitalizace), vyžaduje se souhlas obou rodičů (zákonných zástupců nezletilého) nebo plnou moc jednoho z rodičů, který tímto dává souhlas k poskytnutí zdravotních služeb výše uvedených nezletilému pacientovi. Nelze-li získat souhlas rodičů, je třeba oznámit soudu tuto skutečnost za účelem ustanovení opatrovníka.

Pobyt pacienta ve FNKV

V průběhu celé hospitalizace je nutné nosit identifikační náramek. Tento náramek slouží k identifikaci před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků do laboratoře, před diagnostickými a terapeutickými výkony. Součástí léčby pacienta bude i dieta. Dietu může ordinovat pouze ošetřující lékař a je součástí léčebného režimu. Konzumace vlastní stravy, mimo ordinované diety, je nutné konsultovat s ošetřujícím lékařem. Vždy je nutné proto dbát příslušných pokynů zdravotních pracovníků.

Hospitalizovaného pacienta je možné propustit z léčebného procesu do domácího ošetření na propustku podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Po dobu trvání propustky je pacient vybaven léky a prostředky zdravotnické techniky. Pravidla pro udělování propustek stanovuje metodika zdravotní pojišťovny. V případě zájmu je možnost se informovat u ošetřujícího lékaře. Na cestu domů a zpět do nemocnice, v případě využití propustky, nelze použít sanitních vozů.

Každé opuštění oddělení je nutné hlásit zdravotní sestře. Při pohybu v areálu nemocnice je nutné dbát zvýšené opatrnosti, používat pouze vyznačení cesty a přechody. V budovách a na volném prostranství celého areálu FNKV platí zákaz kouření.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV