Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vstupní triáž (měření teploty, vyplnění dotazníku) probíhá u těhotných pacientek při vstupu na kliniku (pavilon D1). Jste-li těhotná pokračujte rovnou ke vstupu do pavilonu D1. Nejste-li těhotná, bude triáž provedena centrálně, podrobnější informace ZDE.

 

AKTUALIZACE 27.5.: Vzhledem k aktuální situaci jsou za dodržení následujících podmínek možné návštěvy pacientů hospitalizovaných na gynekologicko-porodnickém oddělení FNKV

Oddělení šestinedělí:

 • Doba návštěv je 15:30 - 17:30. Trvání návštěvy je maximálně 30 minut, ne více než 2 osoby na jednu pacientku.
 • Na oddělení šestinedělí jsou umožněny všem pacientkám.
 • Na vícelůžkových pokojích je nutná vzájemná domluva pacientek - není možný souběh dvou návštěv ve stejný čas.
 • Návštěva vyplní čestné prohlášení a je jí změřena teplota. Návštěva není umožněna při teplotě nad 37°C. Čestné prohlášení je možné si stáhnout a vyplnit předem - odkaz ke stažení ZDE

Gynekologické oddělení:

 • Doba návštěv je 15:30 - 17:30. Trvání návštěvy je maximálně 30 minut, ne více než 2 osoby na jednu pacientku.
 • Na gynekologickém oddělení jsou návštěvy umožněny pacientkám od 7. dne hospitalizace nebo v individuálních případech (např. vážný zdravotní stav) dle rozhodnutí přednosty.
 • Na vícelůžkových pokojích je nutná vzájemná domluva pacientek - není možný souběh dvou návštěv ve stejný čas.
 • Návštěva vyplní čestné prohlášení a je jí změřena teplota. Návštěva není umožněna při teplotě nad 37°C. Čestné prohlášení je možné si stáhnout a vyplnit předem - odkaz ke stažení ZDE

AKTUALIZACE 23.4.: Vzhledem k aktuální příznivé epidemiologické situaci a vyjádření Ministerstva zdravotnictví FNKV je možné obnovit plánovanou diagnosticko-terapeutickou činnost – plánované operace a kontroly pacientek. Toto opatření může být změněno při nepříznivé hygienické situaci. Naši snahou je minimalizovat odkládání operací. Ostatní hygienická opatření zůstávají v platnosti.

AKTUALIZACE 16.4.: Na základě mimořádného opatření MZČR je umožněna  ve FNKV – gyn. por. klinice přítomnost třetí osoby u porodu za podmínek:
- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti (na žádost nutno doložit)
- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního boxu a vyplní dotazník a protokol o COVID - TRIÁŽ
- třetí osoba má tělesnou teplotu nepřesahující 37,0 a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID 19
Třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání látkových roušek nepostačuje), použití respirátoru se nedoporučuje v případě respirátoru musí být překryt rouškou. Třetí osoba respektuje pokyny zdravotnického personálu porodního sálu.

 • Pro propouštěcí zprávy do odvolání na kliniku nedocházejte. Způsob předání definitivní propouštěcí zprávy Vám bude sdělen při propuštění. V současné době preferujeme e-mailovou komunikaci. Ženy, jejichž výsledky vyžadují osobní pohovor budou individuálně pozvány.
 • Vstup do prostor kliniky je vyhrazen pouze pro pacientky. Jejich doprovod žádáme, aby se zdržoval mimo budovu (výjimkou je doprovod hendikepovaných pacientek).

Denně funguje nadále všeobecná gynekologická, ultrazvuková a prenatální poradna (platí 1. návštěva
porodnice kolem 36. týdne těhotenství, další kontroly jsou upraveny individuálně).

Pokud jste těhotná a:

a) jste COVID-19 pozitivní
b) máte nařízenou karanténu
c) máte teplotu >37,5°C a jeden z dalších příznaků (kašel, dušnost, bolest v krku, bolest svalů, nově vzniklé migrény či průjem)

 • Pokud je u Vás plánována kontrola v těhotenské poradně, kontaktujte ji předem telefonicky v den kontroly mezi 8:00 – 9:00 na tel. č. 267162906
 • V případě neplánované kontroly (akutní ošetření, příznaky počínajícího porodu) kontaktujte předem telefonicky porodní sál na tel. č. 267162738

 

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví pro všechny porodnice v ČR je pro pacientky s podezřením na nákazu či prokázanou nákazou COVID-19 připraven provizorní porodnický sál s možností bariérového režimu.

Podrobnější informace o nemoci COVID-19 pro těhotné ZDE.

V případě nutnosti je k dispozici telefonní číslo:
všeobecné dotazy recepce: 26716 3293 8.00-10.00, 12-13.00
onkologické a kolposkopické pacientky. telefon: 26716 2736 8.00-10.00, 12-13.00

Děkujeme za pochopení, s ohledem na situaci mohou být výše uvedená doporučení aktuálně
měněna.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.        prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.
přednosta kliniky                           primář kliniky

18.3.2020, 10.00


Objednávání do ambulancí a kontakty na kliniku


Vzhledem ke snaze o zlepšení prostředí pro naše pacientky a zlepšení kvality péče začíná dnem 13.1.2020 částečná rekonstrukce pavilonu D, kdy vznikne nový Porodní sál s kompletním zázemím a nová Jednotka intermediární novorozenecké péče.

Omluvte proto, prosíme, zvýšený hluk a některá omezení v průběhu rekonstrukce. Samotný provoz kliniky by měl být omezen minimálně.
Doufáme, že oceníte provedené změny, které navazují na již zrekonstruovaný ambulantní trakt.

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta kliniky          
prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D., primář kliniky


Klinika je doškolovacím výukovým pracovištěm v oboru Gynekologie a porodnictví s akreditací EBCOG ze dne 1.10. 2018 a v subspecializaci onkogynekologie s akreditací ESGO ze dne 9. 6. 2017.

ESGO akreditaci získala naše klinika jako 3. pracoviště v České republice. Tato akreditace je uznání vysoce specializovaného onkogynekologického centra, které vydává ESGO (European Society of Gynaecologic Oncology), znamená možnost provádět nejkomplexnější léčbu onkogynekologických nádorů a školit v rámci Evropy nové onkogynekology. Nyní je v Evropě 75 center, které tuto akreditaci mají. Akreditace je zaměřená na kvalitu péče, výzkum a výuku, dokládat se musí personální a technické vybavení, minimální počty výkonů a zahrnuje celedenní audit jak pracoviště, tak celé nemocnice.

 

V případě zájmu o stáž kontaktujte: lukas.rob@fnkv.cz nebo dasa.henslova@fnkv.cz

 

Byla dokončena další etapa rekonstrukce ambulantního traktu kliniky. Gynekologické ambulance a vchod do ambulantního traktu jsou obnoveny v původním umístění.

16.7.2019


Do roku 2019 vstupujeme s nově rekonstruovanými prostory těhotenských a ultrazvukových ambulancí. Věříme, že provedené stavební úpravy poskytnou vyšší komfort pro naše klientky.


Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV poskytuje zdravotní péči v širokém rozsahu oboru gynekologie a porodnictví. Velmi významnou součástí kliniky je onkogynekologické centrum, které se specializuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění ženských orgánů.

Klinika dále zajišťuje komplexní péči v oblasti endoskopie (např. laparoskopické, hysteroskopické operace), urogynekologie (problematika poklesu gynekologických orgánů a močové inkontinence) a mamologie (onemocnění prsu).

Porodnická část kliniky pečuje o pacientky s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím, včetně ultrazvukové diagnostiky. Klinika je zároveň výukovým pre a postgraduálním centrem a podílí se na řadě vědecko-výzkumných projektů.

Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
přednosta kliniky


Projekt

Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie - Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady

je spolufinancován Evropskou unií.   Reg. č. : CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005146

Rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP byla v lednu 2018 zahájena realizace projektu Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie – Onkogynekologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění poskytované komplexní diagnostické a léčebné péče v Onkogynekologickém centru FN Královské Vinohrady prostřednictvím pořízení nového přístrojového vybavení. Tímto dojde k obnově, doplnění a modernizaci současného specializovaného pracoviště.

Nové a moderní přístrojové vybavení na špičkové úrovni umožní ještě lépe naplnit požadavky dle standardu vybavenosti pro specializovaná centra dané věstníkem MZ ČR. Modernizace, doplnění a zlepšení vybavení centra povede k udržení kontinuity super specializované péče, udržení a zlepšení dosažených výsledků. Nové technologie umožní individualizovanou péči o ženy se zhoubnými nádory ve všech věkových kategoriích. Významným faktorem je skutečnost, že cílovou skupinou jsou v případě onkogynekologické péče zejména ženy v šestém až osmém deceniu, které se výrazně podílejí na mortalitě u všech onkogynekologických diagnóz. Nové diagnostické metody a využití nových technologií v chirurgické léčbě, minimalizují peroperační a pooperační komplikace, snižují morbiditu a zlepšují kvalitu života žen všech věkových kohort. Cílem je další zlepšení indikátorů kvality péče.

Onkogynekologické centrum FN Královské Vinohrady je jedním z tradičních onkogynekologických center zapojeným do struktury KOC (Komplexní onkologické centrum) – FNKV. Poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou diagnostickou, léčebnou a dispenzární péči v celém spektru gynekologických zhoubných nádorů včetně karcinomů prsu. Současně zajišťuje pro tyto ženy komplexní návaznou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy.

Ve struktuře FNKV jsou zastoupena všechna pracoviště a kliniky nezbytná pro komplexní zajištění špičkové onkogynekologické péče (Radiodiagnostická klinika, Radioterapeutická a onkologická klinika, Chirurgická klinika, Urologická klinika, Ústav patologie, Klinika anestesie a resuscitace, Klinika plastické chirurgie, Klinika nukleární medicíny, Ústav laboratorní diagnostiky).

Projekt splňuje vypracované strategie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a odráží záměry Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti rozvoje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V rámci projektu bude postupně pořízeno: ultrazvukový přístroj high-end UZV s 3D/4D; ultrazvukový přístroj přenosný; stůl operační; elektrochirurgický generátor; technologie k detekci sentinelových uzlin; gynekologické vyšetřovací křeslo; odsavač zplodin; instrumentarium pro abdominální, vaginální, laparoskopickou a hysteroskopickou operativu vč. všech kontejnerů; laparoskopická věž high-end typu 4K rozlišení; harmonický skalpel; CO2 laser; přístroj anesteziologický s monitorovací jednotkou a Multidektektorové CT.

Celkové způsobilé náklady projektu: 60.000.000 Kč

Přidělená dotace: 52.908.000 Kč

Termín realizace: leden 2018 – září 2020

Navigace

Copyright © 2010 - 2020 FNKV