Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Připojení k internetu
V čekárně ambulance je k dispozici veřejně přístupná WiFi FNKV-PUBLIC. 

Hospitalizace
Váš příjem k hospitalizaci je: 

             A)  v 7:15 v 1. patře na Gynekologickém oddělení pokud jdete na malý výkon

             B) v 10:00 v příjmací kanceláři v přízemí, pokud jdete k běžné operaci den předem

Při nástupu potřebuje pojištěnec mít: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, u cizinců pas, veškerou zdravotnickou dokumentaci, kterou disponuje, (předoperační vyšetření, RTG apod.), potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud je již vystaveno), osobní potřeby.

O provozních podmínkách na oddělení informuje po přijetí sestra. Vysvětlí:

  • pravidla pro používání signalizačního zařízení a osvětlení u lůžka,
  • pravidla pro používání mobilního telefonu, TV apod.
  • umístění a používání sociálního zařízení

 

Je zapotřebí chovat se pokud možno tiše, vzájemně ohleduplně, po 21:00 hod. nerušit ostatní pacientky.V celé budově je zákaz kouření. Výjimkou je vyhrazený prostor pro kuřáky, který je viditelně označen a nachází se u zadního vchodu do budovy.
Návštěvy mohou výjimečně být při nepříznivé epidemiologické situaci omezeny, případně zcela zrušeny.

Každé opuštění oddělení je zapotřebí hlásit sestře.

 

Návštěvy - doporučené návštěvní hodiny jsou:

  • Oddělení šestinedělí: denně 14:00 - 19:00 hod., telefon 267 162 364
  • Gynekologické lůžkové oddělení: denně 13:00 - 19:00 hod., telefon 267 162 363
  • Jednotka intenzivní péče (JIP): denně 15:00 – 17:00 hod., telefon 267 162 303
  • Neonatologická jednotka intenzivní péče: neomezeně podle konkrétní domluvy

Mimo tyto hodiny je třeba domluva s ošetřujícím lékařem.

Strava
Stravu pro pacienty FNKV zajišťuje centrální kuchyně ve spolupráci s nutričními terapeuty, kteří jsou zodpovědní za dodržení správných technologických postupů a výběru potravin u jednotlivých diet a dále pak za správnou distribuci pacientské stravy na jednotlivá oddělení.

Časové údaje na gynekologicko porodnické klinice:

 

 Rozdávání jídla Čas svozu nádobí 
 Snídaně: 8:00 Snídaně: 8:45 
 Oběd: 12:00  Oběd: 13:15
 Večeře: 17:45  Večeře: 18:35

Strava je dodávána z centrální kuchyně tabletovým systémem pro každou pacientku dle diety určené lékařem. Stravu rozdává sestra a pomocný personál. Po jídle uloží tablety zpět do transportního vozíku, který uzamkne a odveze na určené místo ke svozu. Dieta určená lékařem je nedílnou součástí léčebného režimu, proto je nezbytné, aby byla pacienty dodržována. Pacientkám je k dispozici na pokojích čerstvý čaj.

Pro pacienty je na každém oddělení zřízena označená lednice pro uchovávání vlastních potravin. Potraviny, které si pacienti do lednice uloží, musí být v souladu s dietou určenou lékařem a musí být označeny jménem. Pokud potraviny nemají označení, jsou prošlé nebo mají poškozený obal, jsou likvidovány. Za kontrolu obsahu lednice 1x denně ručí staniční sestra. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce na chodbě. FNKV poskytuje na vyžádání nadstandardní stravu pro ty pacienty, kteří nemají žádná dietní omezení. Nadstandardní stravu zajistí sestra příslušného oddělení. Ceník nadstandardní stravy je součástí ceníku služeb FNKV.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií

Možnost nahlížet do dokumentace, případně požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace, lze vždy v úterý v 9:00 v kanceláři kliniky v přízemí na základě písemné žádosti. Osoby blízké mají nárok na nahlížení do dokumentace s výjimkou anamnézy pacientky.
Zajišťuje odpovědný pracovník sekretariátu Gynekologicko porodnické kliniky (Přijímací kancelář), tel. 26716 2369

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV