Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Duchovní péče

 Duchovní péče ve FNKV

K právům pacienta patří přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice, nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů a s ohledem na svůj zdravotní stav. Návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.

 • Duchovní péče je pastorační pomoc potřebným, tedy pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům bez rozdílu.
 • Duchovní péče je vykovávána zásadně neasertivním, empatickým přístupem k pacientům, zdravotnickým pracovníkům i návštěvníkům, s úctou k jejich důstojnosti s respektováním jejich osobního přesvědčení, v kontextu a porozumění pro jejich životní situaci.
 • Poskytování duchovní péče je nezdravotní činností nenarušující poskytování zdravotní péče a zdravotních výkonů.

Kaplan

 • zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, jež mají osobní, důvěrný či služební charakter,
 • umožní či zprostředkuje návštěvu pacientem vyžádaného duchovního z církve či náboženské společnosti registrované v ČR.

Více o službě nemocničních kaplanů na webových stránkách kaplanských asociací
https://www.nemocnicnikaplan.cz/ 
https://kaplan-nemocnice.cz/

Poskytování duchovní péče ve FNKV

Profesionální duchovní péči o pacienty ve FNKV zajišťují nemocniční kaplani:

MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
tel.:  605 276 347, pager: 5092
email: martin.moravec@fnkv.cz

Mgr. Jan Fatka, O.Carm.
tel.: 731 429 596
e-mail: jan.fatka@fnkv.cz

Setkání s kaplanem

Setkání s kaplanem je možné:

 • osobní návštěva v kanceláři nemocničního kaplana, (po předchozí domluvě) na pavilonu Q, místnost č. 4, 1. patro
 • pravidelné duchovní setkání v nemocniční kapli, každý čtvrtek od 16.00 hod do 17.00 hodin v nemocniční kapli v 1. patře pavilonu M, přístup do kaple je umožněn bočním bezbariérovým vchodem. Hospitalizovaní pacienti se mohou setkání zúčastnit podle jejich aktuálního zdravotního stavu vždy po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem, který případně určí způsob dopravy pacientů do kaple a zpět, event. urči jejich doprovod.
 • u lůžka nemocného. V případě žádosti pacienta setkání s kaplanem u lůžka nemocného, zajistí návštěvu kaplana staniční sestra (v mimopracovní době NLZP ve směně).

Setkání s jinými duchovními
Pacienti mají v souladu právo přijímat duchovní podporu i od jiných duchovních, než je kaplan a to souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů a s ohledem na svůj zdravotní stav. Přeje-li si pacient setkání s takovým duchovním, zdravotničtí pracovníci poskytnou tomuto duchovnímu i pacientovi nezbytnou možnou součinnost.

Průběh duchovní péče

 • Zdravotničtí pracovníci poskytují duchovnímu potřebnou součinnost.
 • Zdravotničtí pracovníci respektují právo kaplana určovat liturgický průběh bohoslužebných setkání v kapli či místnosti kaplana a pastoračních setkání, či způsob poskytování duchovní péče ostatními duchovními, přičemž zdravotničtí pracovníci mohou do průběhu těchto setkání zasáhnout jen v případech ohrožujících bezpečnost a zdraví zúčastněných osob, nebo jsou-li v rozporu s vnitřním řádem a jsou realizovány způsobem, který porušuje práva ostatních pacientů, či neberou ohled na zdravotní stav pacienta.
 • Zdravotničtí pracovníci respektují právo na zachování zpovědního nebo obdobného tajemství.
 • Při zajišťování duchovní péče nelze pacienta omezovat doporučenou návštěvní dobou.
 • Poskytování duchovní péče nesmí porušovat práva ostatních pacientů.


PhDr. Libuše Gavlasová, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a
řízení kvality zdravotní péče

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV