Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

vítáme vás na stránkách Centrálních laboratoří (CL) FN Královské Vinohrady. Naše pracoviště spojuje dohromady jednotlivé odbornosti laboratorního komplementu, vyšetřované biologické materiály jsou shromažďovány na našem Centrálním příjmu vzorků. Na jednotlivých úsecích provádíme široké spektrum biochemických vyšetření, rutinní i speciální hematologickou laboratorní diagnostiku, laboratorní diagnostiku alergických a jiných vybraných imunopatologických chorob, mikrobiologickou diagnostiku infekčních nemocí a infekčních komplikací v nemocniční i v primární péči. Zajišťujeme konziliární a konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny, co se antimikrobní léčby týká, poskytuje tyto služby Antibiotické středisko, které je součástí úseku Mikrobiologie. Součástí CL je i úsek Laboratoř genomické medicíny, který se zabývá diagnostikou nádorových onemocnění, sledováním minimální reziduální/diseminované nemoci a mutační analýzou jak somatických, tak germinálních změn pomocí metod PCR a NGS. Vyšetření stanovovaná v rámci CL jsou zajištěna národní nebo i mezinárodní externí kontrolou kvality, minimálně však kontrolou mezilaboratorní. Jednotlivé laboratorní úseky zajišťují supervizi nad POCT přístroji provozovanými ve FNKV na některých klinických pracovištích.  Pracovníci Centrálních laboratoří se aktivně podílejí na pregraduálním vzdělávání posluchačů 3. lékařské fakulty UK, studentů střední zdravotnické školy a na postgraduálním vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. 

MUDr. Veronika Němečková

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV