Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Režim kliniky

Provozní informace pro pacientky

 • Identifikace pacientek je prováděna při přijetí k hospitalizaci – náramky.
 • Seznam zdravotnických služeb – informované souhlasy – písemný souhlas pacientky.
 •  Termíny operací po přijetí:
 • Operace jsou uskutečňovány v co nejkratším termínu. V neodkladných případech okamžitě, v neakutních nejdéle do 4-6 týdnů.
 • Návštěvy na odděleních: denně 14.00- 19.00, JIP: 14:30 -15:30
 • Vizity
 • 2x denně – ráno 7:00, odpoledne 16 – 18:00
 • Vedoucím lékařem oddělení 2x týdně – Po + Čt
 • Velké vizity s přednostou či pověřeným zástupcem – 1x týdně v pátek v 8:15
 • Vždy prováděn písemný záznam příslušným lékařem - potvrzený razítkem
 • Ceny poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění (UPT, nadstandardy, výpisy z dokumentace..) jsou dány aktuálním ceníkem zveřejněným na internetových stránkách www.fnkv.cz.
 • Sešit „Evidence stížností“ (Kniha přání a stížností) je k dispozici 24 hodin denně u služby v recepci kliniky.
 • Informované souhlasy jsou k nahlédnutí tamtéž.
 • Traumatologický plán – aktualizovaný v roce 2013 je k nahlédnutí u primáře kliniky.
 • Zamestnanci jsou označeni jmenovkami.

Povinnosti pacienta a jiných osob

 • Dodržovat léčebné postupy
 • Řídit se vnitřním řádem
 • Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb
 • Pravdivě informovat o dosavadním vývoji zdravotního stavu
 • Nepožívat během hospitalizace alkohol či jiné návykové látky
 • Případně se podrobit vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod jejich vlivem.
 • Pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti - jsou povinni prokázat svoji totožnost občanským průkazem jestliže o to poskytovatel či zdravotnický personál požádá.

Navigace

Copyright © 2010 - 2016 FNKV