Statimová vyšetření

ABR - pH, krevní plyny, oximetrie
Albumin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Albumin_S
ALP_S, alkalická fosfatasa v séru
ALT_S, alaninaminotransferasa v séru
Amfetamin (průkaz)_U
Amikacin_S
Amoniak_P
AMS_S, amylasa v séru
AMS_U, amylasa v moči
AMS_UF, amylasa_nespecifikovaná tekutina
AST_S, aspartátaminotransferasa v séru
Barbituráty (průkaz)_U
Base excess_B
Benzodiazepiny (průkaz)_U
Bilirubin celkový_S
Bilirubin přímý_S
Bilirubin_U semikvantitativně
Ca ionizované_B, vápník ionizovaný v krvi
Ca/kreatinin_U
Ca_S, vápník celkový v séru
Ca_U, vápník v moči
CK MB mass_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK MB_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK_S, kreatinkinasa v séru
Cl_B, chloridy v krvi
Cl_S, chloridy v séru
Cl_U, chloridy v moči
Cl_UF, chloridy_nespecifikovaná tekutina
Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad_CKD-EPI
Clear. kreatininu odhad_MDRD
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance kreatininu
Clearance osmolální
CRP_S
Digoxin_S
Drogy orientačně
Erytrocyty _U semikvantitativně
Ethanol (hmotnostní koncentrace)*_S enzymově
Fe_S, železo v séru
Fencyklidin _U - průkaz
Fenobarbital_S
Fenytoin_S
Frakční exkrece draselného kationtu
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece sodného kationtu
Frakční exkrece vody
Gentamicin _S
GGT_S, gamaglutamyltransferasa v séru
Glukosa_B
Glukosa_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Glukosa_P
Glukosa_S
Glukosa_U
Glukosa_U semikvantitativně
HBsAg_S
hCG_S, choriogonadotropin v séru
Hemoglobin (krev) semikvant._U
Hemoglobin_B
Cholesterol_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Cholesterol_S
CHS_S , cholinesterasa v séru
K_B, draslík v krvi
K_S, draslík v séru
K_U, draslík v moči
K_UF, draslík v nespecifikované tekutině
Kanabinoidy_U - průkaz
Karbamazepin_S
Karbonylhemoglobin_Hemoglobin(B)
Ketony_U semikvantitativně
Kokain_U - průkaz
Kreatinin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S enzymově
Kreatinin_U (Jaffé)
Kreatinin_U enzymově
Kyselina močová (Urát)_S
Kyselina močová (Urát)_U
Laktát_B
Laktát_P
LD_S, laktátdehydrogenasa v séru
LD_UF, laktátdehydrogenasa -nespecifikovaná tekutina
Leukocyty _U semikvantitativně
LPS_S, lipasa v séru
LPS_UF, lipasa v nespecifikované tekutině
Metadon_U - průkaz
Metamfetamin_U - průkaz)
Methemoglobin_Hemoglobin(B)
Mg_S, hořčík v séru
Mg_U, hořčík v moči
Moč - morfologické vyšetření
Moč - chemické vyšetření
Myoglobin_S
Na_B, sodík v krvi
Na_S, sodík v séru
Na_U, sodík v moči
Na_UF, sodík v nespecifikované tekutině
Nitrity _U semikvantitativně
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_S
Opiáty _U - průkaz
Osmolalita_S
Osmolalita_U
Oxid uhličitý (celkový) TCO2_B počítaný parametr
P_S, anorganické fosfáty v séru
P_U, fosfor v moči
pCO2_Bc, parciální tlak CO2 v kapilární krvi
pCO2_Bv, parc.tlak CO2 ve venózní krvi
pH _U semikvantitativně
pH_Ba - arteriální krev
pH_Bc - kapilára
pH_Bu - pupečník
pH_Bv - venózní krev
pO2_B, parciální tlak kyslíku v krvi
pO2_Bv, parc. tlak O2 ve venosní krvi
Prokalcitonin_S (PCT)
Protein celkový_S
Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein_U semikvantitativně
Saturace hemoglobinu kyslíkem_B
Specifická hmotnost_U (hustota) refraktometricky
Teofylin_S
Triacylglyceroly_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Triacylglyceroly_S (TAG)
Tricyklická antidepresiva_U - průkaz
Troponin T ultrasenzitivní_S (cTnT hs - high sensitive)
TSH_S, tyreostimulační hormon v séru
Tubulární resorpce vody
Urea_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Urea_S
Urea_U
Urobilinogen_U semikvantitativně
Valproát_S
Vankomycin_S , hmotnostní koncentrace [mg/l]