Statimová vyšetření

Albumin/kreatinin_U (ACR- albumin creatinine ratio)
Albumin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Albumin_S
ALP_S, alkalická fosfatasa v séru
ALT_S, alaninaminotransferasa v séru
Amfetamin (průkaz)_U
Amikacin_S
Amoniak_P
AMS_S, amylasa v séru
AMS_U, amylasa v moči
AMS_UF, amylasa_nespecifikovaná tekutina
AST_S, aspartátaminotransferasa v séru
Barbituráty (průkaz)_U
BE_B, Base excess v plné krvi (výpočet)
Benzodiazepiny (průkaz)_U
Bilirubin celkový_S
Bilirubin přímý_S = konjugovaný + delta
Bilirubin_U semikvantitativně
Ca/kreatinin_U
Ca_S, vápník celkový v séru
Ca_U, vápník v moči
CK MB mass_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK MB_S, isoenzym MB kreatinkinasy v séru
CK_S, kreatinkinasa v séru
Cl_B, chloridy v plné krvi
Cl_S, chloridy v séru
Cl_U, chloridy v moči
Cl_UF, chloridy_nespecifikovaná tekutina
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance osmolální (ClearOsm)
COHb_B, karbonylhemoglobin v plné krvi
CRP_S
Digoxin_S
eGFR (CKD-EPI)_Pt(ledviny)
Erytrocyty _U semikvantitativně
Ethanol (hmotnostní koncentrace)*_S enzymově
Fe_S, železo v séru
Fencyklidin _U - průkaz
Fenytoin_S
Frakční exkrece draselného kationtu (FE K)
Frakční exkrece osmolální (FE Osm)
Frakční exkrece sodného kationtu (FE Na)
Frakční exkrece vody (FE H2O)
G_U, glukóza v moči
Gentamicin _S
GGT_S, gamaglutamyltransferasa v séru
Glukosa_B
Glukosa_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Glukosa_P
Glukosa_S
Glukosa_U semikvantitativně
HBsAg_S
hCG_S, choriogonadotropin v séru
HCO3 aktuální_P,aktuální bikarbonáty v plasmě (výpočet)
Hemoglobin (krev) semikvant._U
HHb_B, deoxyhemoglobin v plné krvi
Cholesterol_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Cholesterol_S
CHS_S , cholinesterasa v séru
iCa_B, ionizovaný vápník v plné krvi
K_B, draslík v plné krvi
K_S, draslík v séru
K_U, draslík v moči
K_UF, draslík v nespecifikované tekutině
Kanabinoidy_U - průkaz
Karbamazepin_S
Ketony_U semikvantitativně
KM_U, kyselina močová v moči
Kokain_U - průkaz
Kreatinin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Kreatinin_S (Jaffé)
Kreatinin_S enzymaticky
Kreatinin_U (Jaffé)
Kyselina močová (Urát)_S
Laktát_B
Laktát_P
LD_S, laktátdehydrogenasa v séru
LD_UF, laktátdehydrogenasa -nespecifikovaná tekutina
Leukocyty _U semikvantitativně
LPS_S, lipasa v séru
LPS_UF, lipasa v nespecifikované tekutině
Metadon_U - průkaz
Metamfetamin_U - průkaz
MetHb_B, methemoglobin v plné krvi
Mg_S, hořčík v séru
Mg_U, hořčík v moči
Moč - chemické a morfologické vyšetření
Myoglobin_S
Na_B, sodík v plné krvi
Na_S, sodík v séru
Na_U, sodík v moči
Na_UF, sodík v nespecifikované tekutině
Nitrity _U semikvantitativně
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace)_S
O2Hb_B, oxyhemoglobin plné krvi
Opiáty _U - průkaz
Osmolalita_S
Osmolalita_U
P_S, anorganické fosfáty v séru
P_U, fosfor v moči
pCO2_B, parciální tlak CO2 v plné krvi
pH _U semikvantitativně
pH_B, pH plné krve
pO2_B, parciální tlak O2 v plné krvi
Prokalcitonin_S (PCT)
Protein celkový_dU
Protein celkový_S
Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein_U semikvantitativně
sO2_B, saturace hemoglobinu kyslíkem (výpočet)
Specifická hmotnost_U (hustota) refraktometricky
TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)
Teofylin_S
tHb_B, hemoglobin v plné krvi
Triacylglyceroly_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Triacylglyceroly_S (TAG)
Tricyklická antidepresiva_U - průkaz
Troponin T ultrasenzitivní_S (cTnT hs - high sensitive)
TSH_S, tyreostimulační hormon v séru
U_U, urea v moči
Urea_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Urea_S
Urobilinogen_U semikvantitativně
Valproát_S
Vankomycin_S , hmotnostní koncentrace [mg/l]